Aktualności

PUP - 21 tys. zł na dofinansowanie do otwarcia działalności gosp. KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w związku z zaangażowaniem środków finansowych wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków krajowych Funduszu Pracy.
Jednocześnie informujemy, że kontynuowany jest nabór wniosków w zakresie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu WRPO i PO WER. W ramach tych projektów Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu posiada jeszcze środki, na realizację następujących wniosków:
  1. w ramach realizacji projektu WRPO – 13 dotacji w tym:
  • dla kobiet powyżej 50 lat – 6 dotacji,
  • dla mężczyzn powyżej 50 lat – 2 dotacje,
  • dla mężczyzn w wieku powyżej 30 roku znajdujących się w grupie osób długotrwale bezrobotnych (przez co rozumie się osobę, która pozostaje bez zatrudnienia/umowy cywilnoprawnej przez okres co najmniej 12 miesięcy) – 5 dotacji;
  1. w ramach realizacji projektu PO WER dla osób do 30 roku życia łącznie 40 dotacji.
 
Aktualna kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 21.000 zł.
Informujemy, że wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z kompletem załączników niezbędnych do jego oceny należy składać
w Kancelarii Urzędu (pokój 104). Uwzględniane będą wnioski kompletne i złożone na drukach obowiązujących w 2019r. z wszystkimi wymaganymi załącznikami a ich przyjmowanie będzie prowadzone do wyczerpania limitu środków finansowych.
 
W procedurze oceny wniosków brane będą pod uwagę następujące kryteria:
  1. kryteria oceny formalnej i merytorycznej określone w wymienionych poniżej Zasadach, w tym przygotowanie wnioskodawcy do prowadzenia wybranego rodzaju działalności gospodarczej,
  2. spełnianie przez wnioskodawcę określonych kryteriów doboru kandydatów do udziału w projektach,
  3. kolejność złożenia wniosku.
Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, aktualny formularz wniosku oraz pozostałe formularze są dostępne do pobrania na stronie internetowej Urzędu http://poznan.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia/dofinansowanie-podjecia-dzialalnosci-gospodarczej.
Zachęcamy także do skorzystania z możliwości bezpłatnej konsultacji przygotowanych dokumentów w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości (Poznań, ul. Klasztorna 16, codziennie od 9.00 do 15.00, tel. 61 8532186).
;