Fundusze unijne

Kształcenie zawodowe

Program: WRPO 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych
Instytucja udzielająca wsparcia: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Termin przyjmowania wniosków: nabór zakończono 24.05.2019
Poziom dofinansowania: do 90%
Minimalna wartość projektu: 500 tys. zł
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej
Na co można otrzymać dofinansowanie:
•    wsparcie uczenia się w formach pozaszkolnych organizowanych we współpracy z pracodawcami (np. kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych itp.);
•    wsparcie osób zgłaszających potrzebę formalnego potwierdzenia posiadanych kwalifikacji zawodowych, zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny;
Uwaga:
•    Projekt musi zakładać wsparcie dla co najmniej 60 osób. W przypadku skierowania wsparcia wyłącznie dla grupy 50+ powinno to być minimum 30 osób;
•    Premiowane będą projekty skierowany do osób w wieku 50+ lub osób poniżej 25 roku życia o niskich kwalifikacjach;
•    Dodatkowo punktowane będą projekty, w których kierunki kształcenia będą zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation);
Więcej informacji:
https://wrpo.wielkopolskie.pl 
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu
Al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
Tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93



Profilaktyka zdrowotna


Program: WRPO 6.6.2 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF Poznania
Instytucja udzielająca wsparcia: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Termin przyjmowania wniosków: nabór odwołany
Poziom dofinansowania: do 95%
Minimalna wartość projektu: 50 tys zł
Minimalny wkład własny: 5%
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
•    pracodawcy,
•    instytucje rynku pracy,
•    podmioty ekonomii społecznej,
•    organizacje pozarządowe,
•    podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne (w tym lecznicze),
•    jst,
•    niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia;
Na co można otrzymać dofinansowanie:
działania dotyczące profilaktyki zdrowotnej, w tym edukacji zdrowotnej, w zakresie chorób stanowiących istotną przyczynę dezaktywizacji zawodowej – grupy docelowe najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych, polegające na:
•    eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy m.in. poprzez wdrożenie programów naprawczych wykraczających poza standardowe działania medycyny pracy;
•    przekwalifikowanie pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie;
•    wsparcie rehabilitacji medycznej schorzeń, które są główną przyczyną dezaktywizacji zawodowej;
Uwaga:
Działania w ramach projektu muszą być skierowane do:
•    osób w wieku aktywności zawodowej, kwalifikujące się do profilaktyki, leczenia lub rehabilitacji zdrowotnej ze względu na wiek lub stan zdrowia;
•    osób długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie ;
•    przedsiębiorców, pracodawców i ich pracowników z branż, w których występują czynniki negatywnie wpływające na zdrowie;
którzy uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania
Więcej informacji:
http://wrpo.wielkopolskie.pl/
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Al. Niepodległości 34
61-7144 Poznań
info.wrpo@wielkopolskie.pl
tel. 61 6266 192, 61 6266 193, 61 6266 190


Ergonomia i przekwalifikowanie



Program: WRPO 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne – ergonomia i przekwalifikowanie
Instytucja udzielająca wsparcia: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Termin przyjmowania wniosków: nabór zakończono 30.04.2019
Poziom dofinansowania: do 95%
Minimalna wartość projektu: 50 tys zł
Minimalny wkład własny: 5%
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
•    pracodawcy,
•    instytucje rynku pracy,
•    podmioty ekonomii społecznej,
•    organizacje pozarządowe,
•    podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne (w tym lecznicze),
•    jst,
•    podmioty wykonujące działalność leczniczą
•    uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest uczelnia;
Na co można otrzymać dofinansowanie:
•    programy zakładające eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy, w tym projekty w zakresie poprawy ergonomii pracy (typ 4);
•    projekty/programy dotyczące przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie (typ 5).
Uwaga:
Działania w ramach projektu muszą być skierowane do:
•    osób długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie,
•    przedsiębiorców, pracodawców i ich pracowników z branż, w których występują czynniki negatywnie wpływające na zdrowie.
Więcej informacji:
https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/304 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Al. Niepodległości 34
61-7144 Poznań
info.wrpo@wielkopolskie.pl
tel. 61 6266 192, 61 6266 193, 61 6266 190


Ochrona własności przemysłowej


Program: POIR 2.3.4 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw – Ochrona własności przemysłowej
Instytucja udzielająca wsparcia:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Termin przyjmowania wniosków:
nabór zakończono 14.06.2019
Poziom dofinansowania:
do 50%
Minimalna wartość projektu:
10 tys. zł
Maksymalna wartośc projektu:
1 mln zł
Minimalny wkład własny:
50%
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji, szczególności:
•    uzyskanie prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe)  z  możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej;
•    realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z  rejestracji wzoru przemysłowego;
Uwaga:
Projekt musi wpisywać się w zakres Krajowej  Inteligentnej  Specjalizacji.
Więcej informacji:
https://www.poir.gov.pl/nabory/1-37/
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
info.@parp.gov.pl
tel. 22 432 89 91-93, 0 801 332 202



Inwestycje w innowacje


Program: WRPO 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu
Instytucja udzielająca wsparcia: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Termin przyjmowania wniosków: nabór odwołany
Poziom dofinansowania:
•    mikro i małe przedsiębiorstwa – do 45%
•    średnie przedsiębiorstwa – do 35%
Minimalna wartość projektu: 50 tys zł*
Maksymalna wartość projektu: 5 mln zł*
*UMWW w ogłoszeniu o konkursie umieści informację o dopuszczalnej wartości projektu: 50 tys zł – 1 mln zł lub 1 mln zł – 5 mln zł
Minimalny wkład własny:
•    mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%
•    średnie przedsiębiorstwa – 65%
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: Mikro, mali i średni przedsiębiorcy
Na co można otrzymać dofinansowanie:
wysoko innowacyjne projekty (wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne), poprzez inwestycje w:
•    środki trwałe, w tym prace budowlane,
•    wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej) wraz z wdrożeniem, przy czym zastosowane rozwiązania nie były stosowane co najmniej w skali kraju przez okres nie dłuższy niż 3 lata lub w skali świata nie dłużej niż 5 lat. Przez innowację rozumie się tutaj wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji.
Uwaga:
Wnioskodawcy zobowiązani są załączyć do wniosku o dofinansowanie opinię o innowacyjności wystawioną przez jednostkę naukową lub inną organizację prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, bądź też stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim lub branżową izbę gospodarczą, która nie jest powiązana z Wnioskodawcą. Ponadto Wnioskodawcy są zobligowani załączyć Studium Wykonalności.
Premiowane będą projekty wpisujące się w inteligentne specjalizacje regionalne, prowadzące do powstania nowego produktu lub usługi albo do ich znacznego udoskonalenia. Dodatkową punktację uzyskają też przedsiębiorcy działający w branży ekoinnowacyjnej, planujący wykorzystanie w projekcie zaawansowanych technologii ICT lub wyników prac B+R.
Więcej informacji:
https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Główny Punkt Informacyjnych Funduszy Europejskich
ul. Szyperska 14,
61-754 Poznań.
info.wrpo@wielkopolskie.pl
tel. 61 6266192, 61 6266193, 61 6266190



Bony na innowacje


Program: POIR 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
Instytucja udzielająca wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Termin przyjmowania wniosków: 20.03.2019 do 28.11.2019 (komponent usługowy) 17.04.2019 do 07.01.2020 (komponent inwestycyjny)
Poziom dofinansowania: do 85%
Minimalna wartość projektu: 60 tys zł
Maksymalna wartość projektu: 400 tys zł
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: Mikro, mali i średni przedsiębiorcy
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Etap I (komponent usługowy): Zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe wyszczególnione w regulaminie naboru, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Etap II (komponent inwestycyjny): Sfinansowanie wdrożenia pomysłu na innowację technologiczną opracowaną w I etapie konkursu.
Uwaga:
Projekt powinien się wpisywać w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Wyróżniane będą projekty, w ramach których rezultat prac badawczo-rozwojowych będzie prowadził do wdrożenia w przedsiębiorstwie (prace zostaną zakończone co najmniej na poziomie sprawdzenia i demonstracji w warunkach laboratoryjnych lub zbliżonych do rzeczywistych) oraz będą zakładały włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia.
Więcej informacji:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-1-uslugowy  https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-2-inwestycyjny 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
info.@parp.gov.pl
tel. 22 432 89 91-93



Kredyt na innowacje


Program: POIR 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
Instytucja udzielająca wsparcia: Bank Gospodarstwa Krajowego
Termin przyjmowania wniosków: nabór zakończono 26.04.2019
Poziom dofinansowania: do 6 mln zł
Maksymalna wartość projektu: do 50 mln euro
Minimalny wkład własny: 25%
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: Mikro, mali i średni przedsiębiorcy
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Wdrożenie innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych, obejmujące następujące wydatki:
•    zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej;
•    zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych;
•    zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych;
•    zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części;
•    zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej;
•    koszty najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli lub ich części;
•    wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.
Uwaga:
•    Dofinansowanie ubiegać się mogą projekty finansowane kredytem na innowacje technologiczne. Kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy udziale własnym kredytobiorcy min. 25%. Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego.
•    Premiowane są rozwiązania wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje i/lub dotyczące branż wysokich lub średnio-wysokich technologii lub zaawansowanych technologicznie wiedzochłonnych usług, zgodnie z klasyfikacją Eurostat.
•    Premiowani są wnioskodawcy będący członkiem Krajowego Klastra Kluczowego.
Więcej informacji:
https://www.poir.gov.pl/nabory/1-31/
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
fkt@bgk.pl
tel. 22 522 95 05


Małe granty dla przedsiębiorczych kobiet

Program: Fundusze Norweskie, Program Technologie dla kobiet
Instytucja udzielająca wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Poziom dofinansowania:
•    dla usług: do 85% wartości projektu,
•    dla inwestycji: od 20% do 70% kosztów kwalifikowalnych,
•    dla mentoringu: do 100% kosztów kwalifikowalnych,
•    dla wydatków na ochronę środowiska: do 80% wydatków kwalifikowanych;
Minimalna wartość projektu: 12 000 euro
Maksymalna wartość projektu: 200 000 euro
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które są prowadzone i zarządzane przez kobiety i prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Na co można otrzymać dofinansowanie:
finansowanie usług proinnowacyjnych, w tym badawczych, a także mentoringu oraz inwestycji wspierających wdrożenie i rozwój technologicznych innowacji procesowych lub produktowych w mikro, małych lub średnich firmach prowadzonych przez kobiety, w szczególności:
•    usługi doradcze pomocne w opracowaniu i wdrożeniu innowacji;
•    usługi polegające na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii, albo nowego projektu wzorniczego;
•    mentoring wspierający innowacyjny rozwój firmy;
•    inwestycje m.in. w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne pomagające wdrożyć w przedsiębiorstwie innowacje o charakterze technologicznym, w tym dodatkowe koszty związane z ochroną środowiska;
Uwaga:
•    każdy projekt powinien dotyczyć jednego z następujących obszarów: innowacje w zakresie zielonych technologii, innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych, technologie poprawiające jakość życia;
•    projekt powinien przyczyniać się do nawiązywania i zacieśniania współpracy pomiędzy polskimi przedsiębiorczyniami a podmiotami norweskimi (np. poprzez zaangażowanie do projektu mentora/ki z Norwegii) – projekty partnerskie będą premiowane dodatkowymi punktami;
Więcej informacji:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/technologie-dla-kobiet
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. 22 574 07 07, 0 801 332 202


Technologie przyjazne środowisku


Program: Fundusze Norweskie, „Program Technologie przyjazne środowisku”
Instytucja udzielająca wsparcia:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Poziom dofinansowania:
•   
na usługi doradcze: do 50%  wydatków kwalifikowanych,
•    na inwestycje: od 20% do 70%  wydatków kwalifikowanych,
•    na prace rozwojowe: od 35% do 45% wydatków kwalifikowanych,
•    na dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska: do 80% wydatków kwalifikowanych;
Minimalna wartość projektu:
200 tys. euro
Maksymalna wartość projektu:
1 mln euro
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
Mikro-, małe lub średnie firmy, które:
•    zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
•    przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż równowartość 140 tysięcy euro;
Na co można otrzymać dofinansowanie:

wsparcie przedsiębiorców w realizacji inwestycji polegających na wdrożeniu w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które prowadzą do lepszej gospodarki odpadami, efektywności energetycznej, zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery, bardziej wydajnej gospodarki materiałowej, w szczególności:
•    wydatki inwestycyjne na maszyny i urządzenia, roboty budowlane, wartości niematerialne i prawne oraz dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska,
•    eksperymentalne prace rozwojowe,
•    usługi doradcze;
Uwaga:

projekt powinien przyczyniać się do nawiązywania i zacieśniania współpracy pomiędzy polskimi przedsiębiorcami a podmiotami norweskimi – projekty partnerskie będą premiowane dodatkowymi punktami;
Więcej informacji:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/innowacje-w-zakresie-zielonych-technologii
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Technologie poprawiające jakość życia

Program: Fundusze Norweskie, „Program Technologie poprawiające jakość życia”
Instytucja udzielająca wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Poziom dofinansowania:
•    na usługi doradcze: do 50%  wydatków kwalifikowanych,
•    na inwestycje: od 20% do 70%  wydatków kwalifikowanych,
•    na prace rozwojowe: od 35% do 45% wydatków kwalifikowanych,
•    na usługi związane z testowaniem, certyfikowaniem i znakowaniem: do 50% wydatków kwalifikowanych;
Minimalna wartość projektu: 200 tys. euro
Maksymalna wartość projektu: 2 mln euro
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: Mikro-, małe lub średnie firmy, które:
•    zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
•    przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż równowartość 20 tysięcy euro;
Na co można otrzymać dofinansowanie:
wsparcie przedsiębiorców w realizacji inwestycji, które wprowadzają na rynek nowe lub znacząco ulepszone produkty poprawiające jakość życia osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym w szczególności odpowiadające na potrzeby osób starszych, w szczególności:
•    eksperymentalne prace rozwojowe, w tym testowanie prototypów z udziałem użytkowników końcowych produktu,
•    usługi doradcze,
•    wydatki inwestycyjne na maszyny i urządzenia, roboty budowlane i wartości niematerialne i prawne;
Uwaga:
projekt powinien przyczyniać się do nawiązywania i zacieśniania współpracy pomiędzy polskimi przedsiębiorcami a podmiotami norweskimi – projekty partnerskie będą premiowane dodatkowymi punktami;
Więcej informacji:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/technologie-poprawiajace-jakosc-zycia
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202


B+R – wzmocnienie potencjału innowacyjnego


Program: WRPO 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski
Instytucja udzielająca wsparcia: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Termin przyjmowania wniosków: nabór zakończono 05.04.2019
Poziom dofinansowania:
•    80 % – dla mikro i małych firm;
•    65% - dla przedsiębiorstw dużych;
Minimalna wartość projektu: 100 tys zł
Maksymalna wartość projektu: 5 mln zł
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
•    Przedsiębiorcy,
•    Konsorcja przemysłowo-naukowe,
•    Sieci/grupy przedsiębiorstw,
•    Spółki celowe spin/off.
Na co można otrzymać dofinansowanie:
•    Wsparcie działalności B+R związanej z rozwojem regionalnych inteligentnych specjalizacji - badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych,
•    Wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej,
•    Wdrożenie wypracowanych w ramach projektów wyników prac B+R,
•    Wsparcie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach.
Uwaga:
•    Dofinansowanie na infrastrukturę badawczą stanowi pomoc de minimis;
•    Wsparciem nie zostaną objęte projekty dotyczące wyłącznie fazy tzw. pierwszej produkcji, tj. pierwsze zastosowanie w przemyśle dotyczące testowania linii pilotażowych lub opracowanie i testowanie całkowicie nowej aparatury po etapie linii pilotażowej. Zakres projektu musi obejmować także poprzednie fazy, tj. eksperymentalne prace rozwojowe/fazę demonstracji i fazę walidacji;
•    Warunkiem rozliczenia kosztów dotyczących wdrożenia wyników prac B+R jest zakończenie prowadzonych w ramach projektu eksperymentalnych prac rozwojowych i uzyskanie pozytywnych wyników przedmiotowych prac;
Więcej informacji:
https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/303
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu
Al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
monika.kwasnik@umww.pl
tel. 61 626 61 05, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46

B+R – prace badawcze

Program: POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Instytucja udzielająca wsparcia: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Termin przyjmowania wniosków: 16.09.2019 do 31.10.2019, 01.11.2019 do 30.11.2019, 01.12.2019 do 16.12.2019
Poziom dofinansowania:
•    Dla mikro i małych firm:
do 70-80 % – badania przemysłowe;
do 45-60% – prace rozwojowe;
•    Dla średnich firm:
60-75% – badania przemysłowe;
35-50% – prace rozwojowe;
•    Prace przedwdrożeniowe:
90% – pomoc de minimis
50% – usługi doradcze
Minimalna wartość projektu: 1 mln zł
Maksymalna wartość projektu: 50 mln euro, w tym max poziom dofinansowania:
•    20 mln euro – badania przemysłowe;
•    15 mln euro – prace rozwojowe;
•    200 000 euro – prace przedwdrożeniowe (pomoc de minimis);
•    2 mln euro – przedwdrożeniowe (usługi doradcze dla MŚP);
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
•    przedsiębiorstwa;
•    konsorcja przedsiębiorstw;
•    konsorcja naukowo-przemysłowe;
Na co można otrzymać dofinansowanie:
•    badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe;
•    eksperymentalne prace rozwojowe;
•    elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe;
Uwaga:
•    Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania;
•    Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu;
•    Wartość podwykonawstwa nie może przekroczyć 60% dla badań przemysłowych i prac rozwojowych i 70% dla prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis;
Więcej informacji:
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-6-1-1-1-2019/
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa


Centra badawczo-rozwojowe



Program: POIR 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
Instytucja udzielająca wsparcia: Ministerstwo Rozwoju
Termin przyjmowania wniosków: nabór zakończono 30.04.2019
Poziom dofinansowania:
•    pomoc regionalna (w zakresie infrastruktury) – do 70%,
•    pomoc na prace rozwojowe – do 25% duże, do 35% średnie, do 45% mikro- i małe firmy
•    pomoc de minimis – do 25% duże, do 35% średnie, do 45% mikro- i małe firmy
Minimalna wartość projektu: 2 mln zł
Maksymalna wartość projektu: 50 mln euro
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: przedsiębiorcy
Na co można otrzymać dofinansowanie:
tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług, w szczególności:
•    wydatki inwestycyjne,
•    koszty wiedzy technicznej,
•    koszty doradztwa i równorzędnych usług,
•    koszty zakupu materiałów i produktów;
Więcej informacji:
https://www.poir.gov.pl/nabory/1-41/
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
2.1POIR@miir.gov.pl
Tel. 22 273 81 01



Badania na rynek


Program: POIR 3.2.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Badania na rynek
Instytucja udzielająca wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Termin przyjmowania wniosków: 01.10.2019 do 31.10.2019
Poziom dofinansowania: do 20 mln zł, przy czym:
•    do 70% – wydatki inwestycyjne,
•    do 50% – usługi doradcze,
•    do 45% – prace rozwojowe mikro- i małych przedsiębiorców,
•    do 35% – prace rozwojowe średnich przedsiębiorców;
Minimalna wartość projektu: 1 mln zł
Maksymalna wartość projektu: 50 mln euro, w tym:
•    1 mln zł – prace rozwojowe,
•    1 mln zł – usługi doradcze;
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: Mikro, mali i średni przedsiębiorcy
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie bądź zakupionych przez Wnioskodawcę, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów, w szczególności:
•    wydatki inwestycyjne,
•    usługi doradcze,
•    eksperymentalne prace rozwojowe.
Uwaga:
Premiowane będą projekty wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację oraz przedsiębiorcy będący członkami Krajowego Klastra Kluczowego;
Więcej informacji:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/badania-na-rynek-konkurs-ogolny-2#dokumenty 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
info@parp.gov.pl



B+R – badania naukowe i prace rozwojowe


Program: POIR 4.1.4 Badania naukowe i prace rozwojowe. Projekty aplikacyjne
Instytucja udzielająca wsparcia: Narodowe Centrum badań i Rozwoju
Termin przyjmowania wniosków: nabór zakończono 31.05.2019
Poziom dofinansowania:
•    20 mln euro – badania przemysłowe;
•    15 mln euro – prace rozwojowe;
•    200 tys euro – prace przedwdrożeniowe (pomoc de minimis);
•    2 mln euro – prace przedwdrożeniowe (usługi doradcze);
Minimalna wartość projektu: 1 mln zł
Maksymalna wartość projektu: 50 mln euro
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: Konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo i jedna jednostka naukowa.
Na co można otrzymać dofinansowanie:
•    Badania przemysłowe i prace rozwojowe;
•    Prace rozwojowe;
•    Prace przedwdrożeniowe;
Uwaga:
•    Projekt musi się wpisywać w Krajową Inteligentną Specjalizację;
•    W skład konsorcjum nie może wchodzić więcej niż 5 podmiotów;
•    W ramach konkursu mogą być dofinansowane wyłącznie projekty, których rezultat stanowi innowację produktową lub procesową oraz charakteryzuje się nowością co najmniej w skali polskiego rynku;
Więcej informacji:
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/projekty-aplikacyjne/
aplikacyjne-finanse@ncbr.gov.pl
aplikacyjne@ncbr.gov.pl
tel. 22 39 07 393, 22 39 07 140



Promocja marek produktowych


Program: POIR 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
Instytucja udzielająca wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Termin przyjmowania wniosków: nabór zakończono 04.04.2019
Poziom dofinansowania:
•    do 50 % – pomoc publiczna na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego;
•    do 60% - pomoc de minimis dla średniego przedsiębiorcy;
•    do 75% - pomoc de minimis dla małego przedsiębiorcy;
•    do 85% - pomoc de minimis dla mikroprzedsiębiorcy;
Maksymalna wartość projektu:
•    500 tys zł – 1 program promocji o charakterze ogólnym na rynkach perspektywicznych;
•    1 mln zł – co najmniej 2 programy promocji o charakterze ogólnym na rynkach perspektywicznych;
•    1 mln zł – 1 branżowy program promocji;
•    1 mln zł – 1 branżowy program promocji i co najmniej 1 program promocji o charakterze ogólnym na rynkach perspektywicznych;
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: Mikro, mali i średni przedsiębiorcy
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Uczestnictwo w działaniach promocyjnych przewidzianych w programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki. Przedmiot projektu musi dotyczyć:
•    rodzajów działalności (PKD) określonych w branżowym programie promocji;
•    wskazanych rynków perspektywicznych;
•    rodzaju i zakresu działań promocyjnych określonych w danym programie promocji;
•    terminów wynikającymi z danego programu promocji;
•    co najmniej minimalnej liczby działań wskazanej w danym programie promocji;
Więcej informacji:
https://www.poir.gov.pl/nabory/1-35/
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
info.@parp.gov.pl
tel. 22 574 07 07



Design dla przedsiębiorców


Program:
POIR 2.3.5 Design dla przedsiębiorców
Instytucja udzielająca wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Termin przyjmowania wniosków: nabór zakończono 31.05.2019; nowy konkurs zostanie ogłoszony 31.01.2020
Poziom dofinansowania: do 85%
Maksymalna wartość projektu: 1,5 mln zł
Minimalna wartość projektu: 60 tys zł
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, których siedziba nie mieści się na terytorium Polski Wschodniej
Na co można otrzymać dofinansowanie:
•    doradztwo obejmujące profesjonalny proces projektowy mający na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt m. in.: wstępny audyt, opracowanie strategii, projektu i prototypu, przeprowadzenie testów (komponent obligatoryjny);
•    doradztwo w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny);
•    inwestycja początkowa niezbędna do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu m. in.: nabycie lub wytworzenie środków trwałych,  nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej (komponent fakultatywny).
Uwaga:
Dofinansowanie na pomoc doradczą stanowi pomoc de minimis. Projekt powinien wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.
Więcej informacji:
https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/design-dla-przedsiebiorcow#dokumenty  
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
info.@parp.gov.pl
tel. 22 432 89 37



Szkolenia i doradztwo branżowe


Program: POWER 2.21 Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji
Instytucja udzielająca wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Termin przyjmowania wniosków: nabór zakończono 02.09.2019
Poziom dofinansowania: do 90%
Minimalny wkład własny: wkład własny przedsiębiorcy-uczestnika 20%
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
•    podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
•    podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
•    reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców,
•    organizacje pracodawców,
•    organizacje samorządu gospodarczego,
•    organizacje związkowe,
•    przedsiębiorcy;
Na co można otrzymać dofinansowanie:
wsparcie szkoleniowe lub doradcze dla przedsiębiorców działających w sektorach:
•    budowlanym,
•    finansowym,
•    IT,
•    motoryzacyjnym,
•    opieki zdrowotnej i pomocy społecznej,
•    przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów,
•    turystycznym;
w obszarach tematycznych wynikających z rekomendacji Sektorowych rad ds. kompetencji (https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/64/Prezentacja-ze-spotkania-z-wnioskodawcami_20190201.pdf   - str. 20), w szczególności:
•    szkolenia,
•    szkolenia zawodowe,
•    e-learning,
•    studia podyplomowe,
•    doradztwo,
•    mentoring,
•    coaching,
•    egzamin, który pozwala nabyć konkretne kwalifikacje;
Przy czym wsparcie szkoleniowe lub doradcze dla pracowników przedsiębiorstw w ramach niniejszego konkursu powinno być zrealizowane za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych przy zastosowaniu podejścia popytowego.
Uwaga:
Wsparcie skierowane jest dla pracowników MMŚP, które w projekcie występują jako Beneficjent Ostateczny, a nie jako Wnioskodawca. PARP po rozstrzygnięciu konkursu umieści na stronie internetowej informację o instytucji, z którą podpisała umowę na realizację projektu, do której będą mogli się zgłaszać przedsiębiorcy, chcący skorzystać z powyższych usług doradczych (lista operatorów dostępna tutaj: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-oferta-dla-operatorow#wyniki_i_archiwum). Usługa doradcza udzielana będzie przedsiębiorcy w ramach pomocy de minimis.
Więcej informacji:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow#dokumenty 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
info.@parp.gov.pl
tel. 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202



Inkubacja statrtupów


Program:
WRPO 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw
Instytucja udzielająca wsparcia: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Termin przyjmowania wniosków: grudzień 2019 r.
Poziom dofinansowania: do 85%
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: Instytucje Otoczenia Biznesu
Na co można otrzymać dofinansowanie:
usługi potrzebne do funkcjonowania przedsiębiorstwa w początkowej fazie działalności (do 24 miesięcy) – kompleksowy program inkubacji poparty analizą popytu, obejmujący m. in.:
•    diagnozę indywidualnych potrzeb;
•    udostępnienie infrastruktury;
•    powszechne usługi okołobiznesowe np. rachunkowe, prawne;
•    usługi doradcze np. finansowe, opracowanie modelu biznesowego, biznesplanu, strategii rynkowej, pozyskanie inwestora;
•    usługi specjalistyczne związane z wdrażaniem innowacji lub specyficzne dla danej branży np. uzyskanie ochrony własności intelektualnych czy potrzebnych certyfikatów dopuszczających produkt do obrotu handlowego;
•    wsparcie inwestycyjne na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
Uwaga:
Wsparcie skierowane jest do MŚP, które w projekcie występują jako Beneficjent Ostateczny, a nie jako Wnioskodawca.
UMWW po rozstrzygnięciu konkursu umieści na stronie internetowej informację do których IOB będą mogły się zgłaszać start-upy zainteresowane wsparciem.
Usługi będą świadczone w ramach pomocy de minimis. Maksymalna wysokość pomocy na jednego Beneficjenta Ostatecznego – 100 tys. zł, w tym wsparcie inwestycyjne do 50 tys. zł.
Preferowany udział przedsiębiorstw działających w zakresie regionalnych inteligentnych specjalizacji.
Więcej informacji:
https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Al. Niepodległości 34
61-714 Poznań.
info.wrpo@wielkopolskie.pl
tel. 61 6266 192, 61 6266 193


Erasmus


Program: Erasmus dla młodych przedsiębiorców
Instytucja udzielająca wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Termin przyjmowania wniosków: od 01.02.2019 do 31.01.2022
Poziom dofinansowania: do 100%
Maksymalna wartość projektu: do 6600 euro
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
•    Początkujący przedsiębiorcy, którzy mają w planach założenie własnej działalności gospodarczej lub rozpoczęli działalność w ciągu ostatnich trzech lat;
•    Doświadczeni przedsiębiorcy prowadzący małe lub średnie przedsiębiorstwa na terenie Unii Europejskiej;
Na co można otrzymać dofinansowanie:
wsparcie finansowe na pokrycie przez Młodego Przedsiębiorcę niezbędnych wydatków związanych z pobytem stażowym u Przedsiębiorcy z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obejmujących koszty podróży, utrzymania i zakwaterowania, w szczególności:
•    comiesięczne wsparcie finansowe w kwocie od 530 euro do 1100 euro (w zależności od wybranego kraju);
•    możliwość pracy i zdobywania doświadczenia u zagranicznego przedsiębiorcy, który może przyczynić się do rozwoju firmy, wnosząc innowacyjne pomysły, nową wiedzę i umiejętności;
•    dostęp do specjalistycznej wiedzy;
•    budowanie sieci kontaktów i silnych relacji;
•    doskonalenie umiejętności językowych;
Uwaga:
Długość stażu za granicą może trwać:
•    u partnera w Europie od 1 do 6 miesięcy,
•    u partnera w USA (Stan Pensylwania i Nowy Jork), Singapurze lub Izraelu maksymalnie 3 miesiące;
Więcej informacji:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/erasmus-dla-mlodych-przedsiebiorcow
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202



Żłobki


Program: WRPO 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi
Instytucja udzielająca wsparcia: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Termin przyjmowania wniosków: nabór zakończono 28.06.2019 r.
Poziom dofinansowania: do 95%
Minimalna wartość projektu: 50 tys zł
Minimalny wkład własny: 5%
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej
Na co można otrzymać dofinansowanie:
•    tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia w żłobkach lub klubach dziecięcych, (w tym wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń) i dofinansowanie bieżącej działalności przez 12 miesięcy;
•    wydłużenie czasu pracy żłobków, klubów dziecięcych;
•    usługi opiekunów dziennych i niań lub doposażenie lokalu w celu sprawowania opieki przez opiekunów dziennych;
•    nabycie/podnoszenie wymaganych prawem kompetencji kadr niezbędnych do należytego pełnienia funkcji opiekuna, wolontariusza, opiekuna dziennego;
•    aktywizacja zawodowa osób powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3;
•    wsparcie przedsiębiorców i pracodawców w stosowaniu rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym;
•    aktywizacja zawodowa osób powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad osobą z niepełnosprawnościami;
•    poprawa dostępu do usług opieki nad osobami z niepełnosprawnościami;
Uwaga:
Działania w ramach projektu muszą być skierowane do:
•    osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3;
•    osób pracujących, opiekujących się dzieckiem do lat 3;
•    osób będących w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowywaniem dziecka i przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim;
•    przedsiębiorców w zakresie wdrażania rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym;
Premiowane będą projekty realizowane w partnerstwie z jednostkami administracji publicznej lub podmiotami ekonomii społecznej oraz obejmujące aktywizację zawodową osób bezrobotnych, powracających na rynek pracy.
Więcej informacji:
https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/314 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań.
info.wrpo@wielkopolskie.pl
tel. 61 6266 192, 61 6266 193



Przedszkola


Program:
WRPO 8.1.1 Edukacja przedszkolna
Instytucja udzielająca wsparcia: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Termin przyjmowania wniosków: nabór zakończono 08.08.2019
Poziom dofinansowania: do 85%
Minimalna wartość projektu: 50 tys zł
Minimalny wkład własny: 15%
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej
Na co można otrzymać dofinansowanie:
•    tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych budynkach gminnych, nowej bazie lokalowej, polegające na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego (w tym dostosowanie pomieszczeń na miejsca wychowania przedszkolnego) i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy;
•    rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów (np. zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą), a także w celu podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej, w tym szkolenia/warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci;
•    wsparcie w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy;
Uwaga:
Premiowane będą projekty realizowane na terenach wiejskich oraz te, które zapewnią wykwalifikowaną kadrę do opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami lub też które przewidują wsparcie dla nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji w zakresie pedagogiki specjalnej.
Więcej informacji:
http://wrpo.wielkopolskie.pl/
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań.
info.wrpo@wielkopolskie.pl
tel. 61 6266 192, 61 6266 193



Maluch+


Program:
Maluch+
Instytucja udzielająca wsparcia: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Termin przyjmowania wniosków: od 02.10.2019 do 13.11.2019
Poziom dofinansowania: do 80%
Maksymalna wartość projektu:
•    10 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym;
•    5 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna;
Minimalny wkład własny: 20%
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: osoby fizyczne, w tym pracodawcy oraz podmioty współpracujące z pracodawcami, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym uczelnie.
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Moduł 3: Utworzenie nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych oraz u dziennego opiekuna. (Tworzenie nowych miejsc opieki w instytucji już funkcjonującej rozumie się jako zwiększenie liczby miejsc opieki).
Koszty tworzenia nowych miejsc opieki mogą dotyczyć wydatków majątkowych lub bieżących, z wyłączeniem kosztów budowy w zakresie wykonywania nowego obiektu budowlanego lub kosztów zakupu nieruchomości, w szczególności:
•    przebudowa obiektu budowlanego;   
•    zakup i montaż wyposażenia;
•    zakup pomocy do prowadzenia zajęć;
•    wyposażenie i montaż placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;
•    koszty szkolenia, naboru i ubezpieczeń personelu;
•    koszty certyfikacji i pozwoleń;
•    koszty szkolenia i ubezpieczeń wolontariuszy;
•    koszty pośrednie związane z tworzeniem instytucji, w tym koszty naboru dzieci, promocji i informacji;
•    koszty obsługi (zarządu, obsługi księgowej, prawnej, kadrowej;
•    koszty prowadzenia rachunku bankowego i koszty przelewów.
Uwaga:
W pierwszej kolejności środki będą przyznane jednostkom samorządu terytorialnego.
Beneficjentów zobowiązuje się do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimalny okres 5 lat.
Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2022
https://www.poznan.uw.gov.pl/maluch/maluch-2020
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
tel. 0 663 300 687



INNOSTAL – branża stalowa


Program:
POIR 1.2 Sektorowe programy B+R
Instytucja udzielająca wsparcia: Narodowe Centrum badań i Rozwoju
Termin przyjmowania wniosków: nabór zakończono 19.08.2019
Poziom dofinansowania:
•    mikro- i małe przedsiębiorstwa:
70%-80% - badania przemysłowe
45%-60% - prace rozwojowe
•    średnie przedsiębiorstwa:
60%-75% - badania przemysłowe
35%-50% - prace rozwojowe
•    100% - jednostki naukowe
•    90% – prace przedwdrożeniowe
•    50% – usługi doradcze dla MŚP
Minimalna wartość projektu: 2 mln zł
Maksymalna wartość projektu: 30 mln zł
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
•    przedsiębiorstwa,
•    konsorcja przedsiębiorstw,
•    konsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z max 3 podmiotów, w tym min 1 przedsiębiorstwo i min 1 jednostka naukowa);
Na co można otrzymać dofinansowanie: B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe)
Uwaga:
•    Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania;
•    Dofinansowanie na realizację projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Wnioskodawcy do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w terminie 3 lat od zakończenia projektu;
•    Dofinansowanie udzielone na badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe stanowi pomoc publiczną, na prace przedwdrożeniowe stanowi pomoc de minimis a koszty usług doradczych pomoc publiczną;
Więcej informacji:
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-2-1-2-2019/ 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a,
00-695 Warszawa
innostal@ncbr.gov.pl
tel. (0-22)3907451, (0-22)3907385



GAME INN – branża gier


Program: POIR 1.2 Sektorowe programy B+R
Instytucja udzielająca wsparcia: Narodowe Centrum badań i Rozwoju
Termin przyjmowania wniosków: nabór zakończono 28.06.2019
Poziom dofinansowania:
•    mikro- i małe przedsiębiorstwa:
70%-80% - badania przemysłowe
45%-60% - prace rozwojowe
•    średnie przedsiębiorstwa:
60%-75% - badania przemysłowe
35%-50% - prace rozwojowe
•    100% - jednostki naukowe
•    90% – prace przedwdrożeniowe
•    50% – usługi doradcze dla MŚP
Minimalna wartość projektu: 400 tys. zł
Maksymalna wartość projektu: 20 mln zł
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
•    przedsiębiorstwa,
•    konsorcja przedsiębiorstw,
•    konsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z max 3 podmiotów, w tym min 1 przedsiębiorstwo i min 1 jednostka naukowa);
Na co można otrzymać dofinansowanie: B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe)
Uwaga:
•    Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania;
•    Dofinansowanie na realizację projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Wnioskodawcy do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w terminie 3 lat od zakończenia projektu;
•    Projekt musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu;
•    Dofinansowanie udzielone na badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe stanowi pomoc publiczną, na prace przedwdrożeniowe stanowi pomoc de minimis a koszty usług doradczych pomoc publiczną;
Więcej informacji:
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-1122019-gameinn/
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a,
00-695 Warszawa
gameinn@ncbr.gov.pl
tel. (0-22) 39 07 140, (0-22) 39 07 393



Klastry


Program:
POIR 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych
Instytucja udzielająca wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Termin przyjmowania wniosków: od 01.10.2019 do 15.11.2019
Poziom dofinansowania:
•    50% – pomoc operacyjna dla koordynatora klastra;
•    50% – na udział w targach dla członka klastra;
•    80% – pomoc de minimis dla członka klastra będącego mikro- i małym przedsiębiorcą;
•    70% – pomoc de minimis dla członka klastra będącego średnim przedsiębiorcą
Minimalna wartość projektu: 500 tys. zł
Maksymalna wartość projektu: 10 mln zł
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych
Na co można otrzymać dofinansowanie:
•    usługi wspomagające internacjonalizację oferty klastra związane z wprowadzaniem na rynki zagraniczne oferty/produktów klastra i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie;
•    usługi związane z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową, zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych;
Uwaga:
Pomoc operacyjna dla koordynatora klastra dotyczy:
•    kosztów administracyjnych i wynagrodzenia dla personelu biorącego udział w projekcie;
•    usług eksperckich, w tym badań rynkowych, audytów, badań ewaluacyjnych;
•    usług na rzecz zaprojektowania, utworzenia, utrzymania i rozwoju narzędzi ICT;
•    marketingu;
•    zarządzania zapleczem klastra, organizacji programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji w celu wsparcia, dzielenia się wiedzą, tworzenia sieci kontaktów i współpracy międzynarodowej;
W przypadku członków klastra projekt może obejmować:
•    usługi doradcze i szkolenia z zakresu działalności na rynkach zagranicznych;
•    udział w misjach gospodarczych;
•    udział w targach w charakterze wystawcy;
•    dostęp do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej;
•    promocję marek i produktów;
Więcej informacji:
https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/Umi%C4%99dzynarodowienie%20Krajowych%20Klastr%C3%B3w%20Kluczowych#dokumenty 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
info@parp.gov.pl
tel. 22 574 07 07, 0 801 332 202

;