Fundusze unijneProfilaktyka zdrowotna


Program: WRPO 6.6.2 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF Poznania
Instytucja udzielająca wsparcia: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Termin przyjmowania wniosków: nabór planowany na listopad 2020
Poziom dofinansowania: do 95%
Minimalna wartość projektu: 50 tys zł
Minimalny wkład własny: 5%
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
•    pracodawcy,
•    instytucje rynku pracy,
•    podmioty ekonomii społecznej,
•    organizacje pozarządowe,
•    podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne (w tym lecznicze),
•    jst,
•    niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia;
Na co można otrzymać dofinansowanie:
działania dotyczące profilaktyki zdrowotnej, w tym edukacji zdrowotnej, w zakresie chorób stanowiących istotną przyczynę dezaktywizacji zawodowej – grupy docelowe najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych, polegające na:
•    eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy m.in. poprzez wdrożenie programów naprawczych wykraczających poza standardowe działania medycyny pracy;
•    przekwalifikowanie pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie;
•    wsparcie rehabilitacji medycznej schorzeń, które są główną przyczyną dezaktywizacji zawodowej (kardiologiczna, neurologiczna, psychiatryczna, pulmonologiczna, onkologiczna i narządów ruchu).
Uwaga:
Działania w ramach projektu muszą być skierowane do:
•    osób w wieku aktywności zawodowej, kwalifikujące się do profilaktyki, leczenia lub rehabilitacji zdrowotnej ze względu na wiek lub stan zdrowia;
•    osób długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie;
•    przedsiębiorców, pracodawców i ich pracowników z branż, w których występują czynniki negatywnie wpływające na zdrowie;
którzy uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania.
Więcej informacji:
http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Al. Niepodległości 34
61-7144 Poznań
info.wrpo@wielkopolskie.pl
tel. 61 6266 192, 61 6266 193, 61 6266 190


Rehabilitacja onkologicznaProgram: WRPO 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne – programy rehabilitacji zdrowotnej ułatwiające powrót na rynek pracy
Instytucja udzielająca wsparcia: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Termin przyjmowania wniosków: 19.10.2020 do 31.10.2020
Poziom dofinansowania: do 95%
Minimalna wartość projektu: 50 tys zł
Minimalny wkład własny: 5%
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
•    pracodawcy,
•    instytucje rynku pracy,
•    podmioty ekonomii społecznej,
•    organizacje pozarządowe,
•    podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne (w tym lecznicze),
•    jst,
•    podmioty wykonujące działalność leczniczą
•    uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest uczelnia;
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Program rehabilitacji zdrowotnej, ułatwiającej powrót na rynek pracy pacjentom onkologicznym w wieku 18-64 lata, z terenu województwa wielkopolskiego, będącym w trakcie lub po leczeniu onkologicznym, obejmujący następujące etapy:
•    akcja informacyjno-edukacyjna celem poinformowania ogółu społeczeństwa o realizacji programu, źródłach jego finansowania i problemie zdrowotnym, do którego się odnosi oraz o tym, kto może wziąć w nim udział;
•    utworzenie na terenie Poznania Centrum Referencyjnego, odpowiedzialnego za logistykę, realizację i koordynację działań w siedzibie oraz w 4 filiach na terenie subregionów województwa wielkopolskiego (w tym specjalistyczne szkolenia kadry oraz doposażenie w sprzęt niezbędny do realizacji zaplanowanych działań rehabilitacyjnych);
•    kompleksowa rehabilitacja wraz ze wsparciem psychologicznym i/lub poradnictwem dietetycznym, połączona z działaniami profilaktyczno-edukacyjnymi, którymi objęci zostaną zarówno pacjenci onkologiczni, jak i osoby z najbliższego ich otoczenia;
Do realizatora projektu należeć będzie organizacja, koordynacja, realizacja, monitorowanie i ewaluacja powyższych działań.
Uwaga:
Premiowane będą projekty, których Wnioskodawca lub partner posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie we wskazanym obszarze oraz te, które zakładają realizację wsparcia również w godzinach popołudniowych, wieczornych lub w sobotę. Dodatkową punktację otrzyma także realizator, który uczestniczył w przygotowaniu programu polityki zdrowotnej, na podstawie którego ma być realizowany projekt.
Więcej informacji:
https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/393
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Al. Niepodległości 34
61-7144 Poznań
info.wrpo@wielkopolskie.pl
tel. 61 6266 192, 61 6266 193, 61 6266 190Inwestycje w innowacje


Program: WRPO 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu
Instytucja udzielająca wsparcia: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Termin przyjmowania wniosków: nabór odwołany
Poziom dofinansowania:
•    mikro i małe przedsiębiorstwa – do 45%
•    średnie przedsiębiorstwa – do 35%
Minimalna wartość projektu: 50 tys zł*
Maksymalna wartość projektu: 5 mln zł*
*UMWW w ogłoszeniu o konkursie umieści informację o dopuszczalnej wartości projektu: 50 tys zł – 1 mln zł lub 1 mln zł – 5 mln zł
Minimalny wkład własny:
•    mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%
•    średnie przedsiębiorstwa – 65%
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: Mikro, mali i średni przedsiębiorcy
Na co można otrzymać dofinansowanie:
wysoko innowacyjne projekty (wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne), poprzez inwestycje w:
•    środki trwałe, w tym prace budowlane,
•    wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej) wraz z wdrożeniem, przy czym zastosowane rozwiązania nie były stosowane co najmniej w skali kraju przez okres nie dłuższy niż 3 lata lub w skali świata nie dłużej niż 5 lat. Przez innowację rozumie się tutaj wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji.
Uwaga:
Wnioskodawcy zobowiązani są załączyć do wniosku o dofinansowanie opinię o innowacyjności wystawioną przez jednostkę naukową lub inną organizację prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, bądź też stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim lub branżową izbę gospodarczą, która nie jest powiązana z Wnioskodawcą. Ponadto Wnioskodawcy są zobligowani załączyć Studium Wykonalności.
Premiowane będą projekty wpisujące się w inteligentne specjalizacje regionalne, prowadzące do powstania nowego produktu lub usługi albo do ich znacznego udoskonalenia. Dodatkową punktację uzyskają też przedsiębiorcy działający w branży ekoinnowacyjnej, planujący wykorzystanie w projekcie zaawansowanych technologii ICT lub wyników prac B+R.
Więcej informacji:
https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Główny Punkt Informacyjnych Funduszy Europejskich
ul. Szyperska 14,
61-754 Poznań.
info.wrpo@wielkopolskie.pl
tel. 61 6266192, 61 6266193, 61 6266190


Bony na innowacje


Program: POIR 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
Instytucja udzielająca wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Termin przyjmowania wniosków: 20.03.2019 do 30.12.2020 (komponent usługowy), 17.04.2019 do 30.12.2020 (komponent inwestycyjny)
Poziom dofinansowania: do 85% (komponent usługowy), do 70% (komponent inwestycyjny)
Minimalna wartość projektu: 60 tys zł
Maksymalna wartość projektu: 400 tys zł (komponent usługowy), 800 tys zł (komponent inwestycyjny)
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: Mikro, mali i średni przedsiębiorcy
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Etap I (komponent usługowy): Zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego, w tym w zakresie rozwiązań na rzecz osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (Dostępność Plus). Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe wyszczególnione w regulaminie naboru, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Etap II (komponent inwestycyjny): Sfinansowanie wdrożenia pomysłu na innowację technologiczną opracowaną w I etapie konkursu (zakup maszyn i urządzeń, patentów, licencji, know how);
Uwaga:
•    Projekt powinien się wpisywać w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Wyróżniane będą projekty, w ramach których rezultat prac badawczo-rozwojowych będzie prowadził do wdrożenia w przedsiębiorstwie (prace zostaną zakończone co najmniej na poziomie sprawdzenia i demonstracji w warunkach laboratoryjnych lub zbliżonych do rzeczywistych) oraz będą zakładały włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia;
•    Jeśli rezultatem projektu jest oprogramowanie to powinno ono jednocześnie stanowić nową lub znacząco ulepszoną metodę produkcyjną, sposób świadczenia usługi, dostawy, lub znacząco ulepszoną zmianę w zakresie wyrobów będących rzeczami. Dofinansowaniem nie może być objęte stworzenie oprogramowania, będącego samodzielnym przeznaczonym do sprzedaży produktem;
Więcej informacji:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-1-uslugowy 
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-2-inwestycyjny 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
info.@parp.gov.pl
tel. 22 432 89 91-93


Kredyt na innowacje


Program: POIR 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
Instytucja udzielająca wsparcia: Bank Gospodarstwa Krajowego
Termin przyjmowania wniosków: 01.06.2020 do 30.12.2020
Poziom dofinansowania: do 6 mln zł
Maksymalna wartość projektu: do 50 mln euro
Minimalny wkład własny: 25%
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: Mikro, mali i średni przedsiębiorcy
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Wdrożenie innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych, obejmujące następujące wydatki:
•    zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej;
•    zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych;
•    zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych;
•    zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części;
•    zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej;
•    koszty najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli lub ich części;
•    wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.
Uwaga:
•    Dofinansowanie ubiegać się mogą projekty finansowane kredytem na innowacje technologiczne. Kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy udziale własnym kredytobiorcy min. 25%. Dofinansowanie w formie dotacji – "premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego;
•    Premiowane są rozwiązania wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje i/lub dotyczące branż wysokich lub średnio-wysokich technologii lub zaawansowanych technologicznie wiedzochłonnych usług, zgodnie z klasyfikacją Eurostat;
•    Premiowani są wnioskodawcy będący członkiem Krajowego Klastra Kluczowego;
Więcej informacji:
https://www.poir.gov.pl/nabory/1-86/
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
fkt@bgk.pl
tel. 22 522 95 05


Małe granty dla przedsiębiorczych kobiet


Program: Fundusze Norweskie, Program Technologie dla kobiet
Instytucja udzielająca wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Termin przyjmowania wniosków: 07.01.2020 do 14.05.2020
Poziom dofinansowania:
•    dla usług: do 85% wartości projektu,
•    dla inwestycji: od 20% do 70% kosztów kwalifikowalnych,
•    dla mentoringu: do 100% kosztów kwalifikowalnych,
•    dla wydatków na ochronę środowiska: do 80% wydatków kwalifikowanych;
Minimalna wartość projektu: 12 000 euro
Maksymalna wartość projektu: 200 000 euro
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które są prowadzone i zarządzane przez kobiety i prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Na co można otrzymać dofinansowanie:
finansowanie usług proinnowacyjnych, w tym badawczych, a także mentoringu oraz inwestycji wspierających wdrożenie i rozwój technologicznych innowacji procesowych lub produktowych w mikro, małych lub średnich firmach prowadzonych przez kobiety, w szczególności:
•    usługi doradcze pomocne w opracowaniu i wdrożeniu innowacji;
•    usługi polegające na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii, albo nowego projektu wzorniczego;
•    mentoring wspierający innowacyjny rozwój firmy;
•    inwestycje m.in. w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne pomagające wdrożyć w przedsiębiorstwie innowacje o charakterze technologicznym, w tym dodatkowe koszty związane z ochroną środowiska;
Uwaga:
•    każdy projekt powinien dotyczyć jednego z następujących obszarów: innowacje w zakresie zielonych technologii, innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych, technologie poprawiające jakość życia;
•    projekt powinien przyczyniać się do nawiązywania i zacieśniania współpracy pomiędzy polskimi przedsiębiorczyniami a podmiotami norweskimi (np. poprzez zaangażowanie do projektu mentora/ki z Norwegii) – projekty partnerskie będą premiowane dodatkowymi punktami;
•    projekt powinien przyczyniać się do wzrostu wiedzy, umiejętności i kompetencji przedsiębiorczych niezbędnych do rozwoju działalności gospodarczej;
Więcej informacji:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/technologie-dla-kobiet
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. 22 574 07 07, 0 801 332 202


Technologie przyjazne środowisku


Program: Fundusze Norweskie, "Program Technologie przyjazne środowisku”
Instytucja udzielająca wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Termin przyjmowania wniosków: 07.01.2020 do 14.05.2020
Poziom dofinansowania:
•    na usługi doradcze: do 50%  wydatków kwalifikowanych,
•    na inwestycje: od 20% do 70%  wydatków kwalifikowanych,
•    na prace rozwojowe: od 35% do 45% wydatków kwalifikowanych,
•    na dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska: do 80% wydatków kwalifikowanych;
Minimalna wartość projektu: 200 tys. euro
Maksymalna wartość projektu: 1 mln euro
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: Mikro-, małe lub średnie firmy, które:
•    zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
•    przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż równowartość 140 tysięcy euro;
Na co można otrzymać dofinansowanie:
wsparcie przedsiębiorców w realizacji inwestycji polegających na wdrożeniu w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które prowadzą do lepszej gospodarki odpadami, efektywności energetycznej, zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery, bardziej wydajnej gospodarki materiałowej a przez to rozwiną działalność gospodarczą, w tym przychody, zysk i zatrudnienie. W szczególności projekt może obejmować:
•    wydatki inwestycyjne na maszyny i urządzenia, roboty budowlane, wartości niematerialne i prawne oraz dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska,
•    eksperymentalne prace rozwojowe,
•    usługi doradcze;
Uwaga:
projekt powinien przyczyniać się do nawiązywania i zacieśniania współpracy pomiędzy polskimi przedsiębiorcami a podmiotami norweskimi – projekty partnerskie będą premiowane dodatkowymi punktami;
Więcej informacji:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/innowacje-w-zakresie-zielonych-technologii
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202


Technologie poprawiające jakość życia


Program: Fundusze Norweskie, "Program Technologie poprawiające jakość życia”
Instytucja udzielająca wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Termin przyjmowania wniosków: 07.01.2020 do 14.05.2020
Poziom dofinansowania:

•    na usługi doradcze: do 50%  wydatków kwalifikowanych,
•    na inwestycje: od 20% do 70%  wydatków kwalifikowanych,
•    na prace rozwojowe: od 35% do 45% wydatków kwalifikowanych,
•    na usługi związane z testowaniem, certyfikowaniem i znakowaniem: do 50% wydatków kwalifikowanych;
Minimalna wartość projektu: 200 tys. euro
Maksymalna wartość projektu: 2 mln euro
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: Mikro-, małe lub średnie firmy, które:
•    zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
•    przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż równowartość 20 tysięcy euro;
Na co można otrzymać dofinansowanie:
wsparcie przedsiębiorców w realizacji inwestycji, które wprowadzają na rynek nowe lub znacząco ulepszone produkty lub usługi oparte o nowoczesne technologie, poprawiające jakość życia osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym odpowiadające na potrzeby osób starszych, w szczególności:
•    eksperymentalne prace rozwojowe, w tym testowanie prototypów z udziałem użytkowników końcowych produktu,
•    usługi doradcze,
•    wydatki inwestycyjne na maszyny i urządzenia, roboty budowlane i wartości niematerialne i prawne;
Uwaga:
Projekt powinien przyczyniać się do nawiązywania i zacieśniania współpracy pomiędzy polskimi przedsiębiorcami a podmiotami norweskimi – projekty partnerskie będą premiowane dodatkowymi punktami. Powinien też prowadzić do wzrostu przychodów, zysku lub zatrudnienia;
Więcej informacji:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/technologie-poprawiajace-jakosc-zycia
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202


B+R – prace badawcze

Program: POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Instytucja udzielająca wsparcia: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Termin przyjmowania wniosków:
22.08.2020 do 14.09.2020
oraz
09.12.2019 do 30.06.2020 (urządzenia grzewcze),
14.02.2020 do 30.09.2020 (Seal of Excellence),
21.04.2020 do 18.06.2020 (szybka ścieżka),
30.04.2020 do 10.07.2020 (OZE w transporcie),
06.05.2020 do 31.12.2020 (koronawirusy),
10.09.2020 do 06.11.2020 (agrotech);
Poziom dofinansowania:
•    Dla mikro i małych firm:
do 70-80 % – badania przemysłowe;
do 45-60% – prace rozwojowe;
•    Dla średnich firm:
60-75% – badania przemysłowe;
35-50% – prace rozwojowe;
•    Prace przedwdrożeniowe:
90% – pomoc de minimis
50% – usługi doradcze
Minimalna wartość projektu: 1 mln zł
Maksymalna wartość projektu: 50 mln euro, w tym max poziom dofinansowania:
•    20 mln euro – badania przemysłowe;
•    15 mln euro – prace rozwojowe;
•    200 000 euro – prace przedwdrożeniowe (pomoc de minimis);
•    2 mln euro – przedwdrożeniowe (usługi doradcze dla MŚP);
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
•    przedsiębiorstwa;
•    konsorcja przedsiębiorstw;
•    konsorcja naukowo-przemysłowe;
Na co można otrzymać dofinansowanie:
•    badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe;
•    eksperymentalne prace rozwojowe;
•    elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe;
Uwaga:
•    Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania;
•    Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu;
•    Wartość podwykonawstwa nie może przekroczyć 60% dla badań przemysłowych i prac rozwojowych i 70% dla prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis;
Więcej informacji:
Seal of excellence
Szybka ścieżka
Koronawirusy
Agrotech
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Ul. Nowogrodzka 47a
00-695 WarszawaCentra badawczo-rozwojowe


Program: POIR 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
Instytucja udzielająca wsparcia: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Termin przyjmowania wniosków: 14.04.2020 do 30.06.2020
Poziom dofinansowania:
•    pomoc regionalna (w zakresie infrastruktury) – do 70%,
•    pomoc na prace rozwojowe – do 25% duże, do 35% średnie, do 45% mikro- i małe firmy
•    pomoc de minimis – do 25% duże, do 35% średnie, do 45% mikro- i małe firmy
Minimalna wartość projektu: 2 mln zł
Maksymalna wartość projektu: 50 mln euro
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: przedsiębiorcy
Na co można otrzymać dofinansowanie:
tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług, w szczególności:
•    wydatki inwestycyjne,
•    koszty wiedzy technicznej,
•    koszty doradztwa i równorzędnych usług,
•    koszty zakupu materiałów i produktów;
Więcej informacji:
https://www.poir.gov.pl/nabory/1-81/
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
2.1POIR@miir.gov.pl
Tel. 22 273 81 01
Badania na rynek


Program: POIR 3.2.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Badania na rynek
Instytucja udzielająca wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Termin przyjmowania wniosków: 25.03.2020 do 12.05.2020
Poziom dofinansowania: do 20 mln zł, przy czym:
•    do 70% – wydatki inwestycyjne,
•    do 50% – usługi doradcze,
•    do 45% – prace rozwojowe mikro- i małych przedsiębiorców,
•    do 35% – prace rozwojowe średnich przedsiębiorców;
Minimalna wartość projektu: 1 mln zł
Maksymalna wartość projektu: 50 mln euro, w tym:
•    1 mln zł – prace rozwojowe,
•    1 mln zł – usługi doradcze;
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: Mikro, mali i średni przedsiębiorcy
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie bądź zakupionych przez Wnioskodawcę, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów, w szczególności:
•    wydatki inwestycyjne,
•    usługi doradcze,
•    eksperymentalne prace rozwojowe.
Uwaga:
Premiowane będą projekty wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację oraz przedsiębiorcy będący członkami Krajowego Klastra Kluczowego;
Więcej informacji:
https://www.poir.gov.pl/nabory/1-80/
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
info@parp.gov.pl
B+R – badania naukowe i prace rozwojowe


Program: POIR 4.1.4 Badania naukowe i prace rozwojowe. Projekty aplikacyjne
Instytucja udzielająca wsparcia: Narodowe Centrum badań i Rozwoju
Termin przyjmowania wniosków: 01.07.2020 do 31.07.2020
Poziom dofinansowania:
•    20 mln euro – badania przemysłowe;
•    15 mln euro – prace rozwojowe;
•    200 tys euro – prace przedwdrożeniowe (pomoc de minimis);
•    2 mln euro – prace przedwdrożeniowe (usługi doradcze);
Minimalna wartość projektu: 1 mln zł
Maksymalna wartość projektu: 50 mln euro
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: Konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo i jedna jednostka naukowa.
Na co można otrzymać dofinansowanie:
•    Badania przemysłowe i prace rozwojowe;
•    Prace rozwojowe;
•    Prace przedwdrożeniowe;
Uwaga:
•    Projekt musi się wpisywać w Krajową Inteligentną Specjalizację;
•    W skład konsorcjum nie może wchodzić więcej niż 5 podmiotów;
•    W ramach konkursu mogą być dofinansowane wyłącznie projekty, których rezultat stanowi innowację produktową lub procesową oraz charakteryzuje się nowością co najmniej w skali polskiego rynku;
Więcej informacji:
https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/POIR/1_4_1_4_2020/zasady_konkursu/1_Ogloszenie_na_strone_Aplikacyjne_01_07.pdf
aplikacyjne-finanse@ncbr.gov.pl
aplikacyjne@ncbr.gov.pl
tel. 22 39 07 393, 22 39 07 140
Promocja marek produktowych


Program: POIR 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
Instytucja udzielająca wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Termin przyjmowania wniosków: 03.03.2020 do 14.05.2020
Poziom dofinansowania:
•    do 50 % – pomoc publiczna na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego;
•    do 60% - pomoc de minimis dla średniego przedsiębiorcy;
•    do 75% - pomoc de minimis dla małego przedsiębiorcy;
•    do 85% - pomoc de minimis dla mikroprzedsiębiorcy;
Maksymalna wartość projektu: 1 mln zł
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: Mikro, mali i średni przedsiębiorcy
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych Programem promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie Expo 2020 w Dubaju w celu promowania marek produktowych, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki, w szczególności:
•    udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych oraz dodatkowe działania promocyjne związane z udziałem w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju;
•    sfinansowanie kosztów usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek krajów Zatoki Perskiej (Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie);
Więcej informacji:
https://www.poir.gov.pl/nabory/1-76/
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
info.@parp.gov.pl
tel. 22 574 07 07
Design dla przedsiębiorców


Program:
POIR 2.3.5 Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus
Instytucja udzielająca wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Termin przyjmowania wniosków: 24.11.2020 do 28.07.2021 (w podziale na rundy)
Poziom dofinansowania: do 85%
Maksymalna wartość projektu: 1,5 mln zł
Minimalna wartość projektu: 60 tys zł
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: Mikro, mali i średni przedsiębiorcy
Na co można otrzymać dofinansowanie:
sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego, którego efektem będzie wdrożenie nowego, ulepszonego wyrobu lub usługi nakierowanych na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi oraz sfinansowanie niezbędnej inwestycji do ich wdrożenia, w szczególności:
•    audyt wzorniczy i otoczenia rynkowego;
•    przygotowanie strategii opracowania nowego projektu wzorniczego;
•    prototypowanie i testy;
•    doradztwo w zakresie wdrożenia nowego lub ulepszonego produktu;
•    zakup środków trwałych służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu;
•    zakup patentów, licencji, know-how służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu;
Uwaga:
Dofinansowanie na pomoc doradczą stanowi pomoc de minimis. Projekt powinien wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.
Więcej informacji:
https://www.poir.gov.pl/nabory/1-94/
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
info.@parp.gov.pl
tel. 22 432 89 37


Szkolenia i doradztwo branżowe


Program: POWER 2.21 Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji (Kompetencje dla sektorów)
Instytucja udzielająca wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Termin przyjmowania wniosków: 03.03.2020 do 31.08.2023
Poziom dofinansowania: do 90%
Minimalny wkład własny: wkład własny przedsiębiorcy-uczestnika 20%
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
•    podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
•    podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
•    reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców,
•    organizacje pracodawców,
•    organizacje samorządu gospodarczego,
•    organizacje związkowe,
•    przedsiębiorcy;
Na co można otrzymać dofinansowanie:
wsparcie szkoleniowe lub doradcze dla przedsiębiorców działających w sektorach:
•    budowlanym,
•    finansowym,
•    IT,
•    opieki zdrowotnej i pomocy społecznej,
•    przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów,
•    turystycznym
•    motoryzacyjnym,
•    żywności wysokiej jakości,
•    komunikacji marketingowej
•    nowoczesnych usług biznesowych,
•    chemicznym,
•    telekomunikacji;
w obszarach tematycznych wynikających z rekomendacji Sektorowych rad ds. kompetencji, w szczególności:
•    szkolenia,
•    szkolenia zawodowe,
•    e-learning,
•    studia podyplomowe,
•    doradztwo,
•    mentoring,
•    coaching,
•    egzamin, który pozwala nabyć konkretne kwalifikacje;
Przy czym wsparcie szkoleniowe lub doradcze dla pracowników przedsiębiorstw w ramach niniejszego konkursu powinno być zrealizowane za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych przy zastosowaniu podejścia popytowego.
Uwaga:
Wsparcie skierowane jest dla pracowników MMŚP, które w projekcie występują jako Beneficjent Ostateczny, a nie jako Wnioskodawca. PARP po rozstrzygnięciu konkursu umieścił na stronie internetowej informację o instytucji, z którą podpisała umowę na realizację projektu, do której będą mogli się zgłaszać przedsiębiorcy, chcący skorzystać z powyższych usług doradczych.
Usługa doradcza udzielana będzie przedsiębiorcy w ramach pomocy de minimis.
Więcej informacji:
informacje o naborze + lista operatorów: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow#opis
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
info.@parp.gov.pl
tel. 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Akademia menadżera


Program: POWER 2.21 Akademia Menadżera
Instytucja udzielająca wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Termin przyjmowania wniosków: 03.03.2020 do 31.08.2023
Poziom dofinansowania: do 80%
Minimalny wkład własny: wkład własny przedsiębiorcy-uczestnika 20%
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: mikro, mali i średni przedsiębiorcy planujący przeszkolić osoby na stanowisku kierowniczym lub osoby przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze;
Na co można otrzymać dofinansowanie:
wsparcie szkoleniowe i doradcze w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem i zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej, realizowane za pośrednictwem operatorów obejmujące:
•    diagnozę potrzeb MŚP;
•    diagnozę luk kompetencyjnych właścicieli i kadry menedżerskiej;
•    przeszkolenie właścicieli i kadry menedzerskiej;
Przy czym wsparcie szkoleniowe lub doradcze powinno być zrealizowane za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych, wynikać z przeprowadzonej diagnozy i mieścić się z zakresie Uniwersalnych Kompetencji Menadżerskich;
Uwaga:
Wsparcie skierowane jest dla MŚP, które w projekcie występują jako Beneficjent Ostateczny, a nie jako Wnioskodawca. PARP umieścił na stronie internetowej operatorów, do których mogą się zgłaszać przedsiębiorcy, chcący skorzystać z powyższych usług doradczych.
Usługa doradcza udzielana będzie przedsiębiorcy w ramach pomocy de minimis.
Więcej informacji:
informacje o naborze + lista operatorów: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
info.@parp.gov.pl
tel. 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202


Sukcesja


Program: POWER 2.21 Sukcesja w firmach rodzinnych
Instytucja udzielająca wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Termin przyjmowania wniosków: nabór ciągły do 01.12.2021
Poziom dofinansowania: do 90%
Minimalny wkład własny: wkład własny przedsiębiorcy-uczestnika 10%
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: firmy rodzinne, w których:
•    przedsiębiorstwo prowadzone jest w oparciu o osobistą pracę co najmniej 2 członków rodziny (przy czym przynajmniej 1 z nich ma znaczący wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem;
•    członkowie rodziny posiadają łącznie udziały większościowe;
Na co można otrzymać dofinansowanie:
•    wsparcie doradcze w diagnozie sytuacji w firmie oraz określeniu potencjalnych szans i zagrożeń;
•    pomoc w zaprojektowaniu sukcesji pod względem prawnym, finansowym i organizacyjnym;
•    doradztwo z zakresie opracowania strategii sukcesji;
•    sesje coachingowe z psychologiem biznesu w zakresie poprawy komunikacji wewnętrznej w firmie;
Uwaga:
Wsparcie skierowane jest dla firm rodzinnych, które w projekcie występują jako Beneficjent Ostateczny. Operatorem, który realizuje usługi doradcze w ramach projektu jest DGA S.A.
Więcej informacji:
https://www.dga.pl/blog/19-projekt-sukcesja-w-firmach-rodzinnych
DGA S.A.
magdalena.franciszczak@dga.pl
tel. 61 859 59 00
Inkubacja statrtupów


Program:
WRPO 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw
Instytucja udzielająca wsparcia: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Termin przyjmowania wniosków: nabór IOB został zakończony, lista wybranych IOB poniżej.
Poziom dofinansowania: do 85%
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: Instytucje Otoczenia Biznesu
Na co można otrzymać dofinansowanie:
usługi potrzebne do funkcjonowania przedsiębiorstwa w początkowej fazie działalności (do 24 miesięcy) – kompleksowy program inkubacji poparty analizą popytu, obejmujący m. in.:
•    diagnozę indywidualnych potrzeb;
•    udostępnienie infrastruktury;
•    powszechne usługi okołobiznesowe np. rachunkowe, prawne;
•    usługi doradcze np. finansowe, opracowanie modelu biznesowego, biznesplanu, strategii rynkowej, pozyskanie inwestora;
•    usługi specjalistyczne związane z wdrażaniem innowacji lub specyficzne dla danej branży np. uzyskanie ochrony własności intelektualnych czy potrzebnych certyfikatów dopuszczających produkt do obrotu handlowego;
•    wsparcie inwestycyjne na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
Uwaga:
Wsparcie skierowane jest do MŚP, które w projekcie występują jako Beneficjent Ostateczny, a nie jako Wnioskodawca.
UMWW po rozstrzygnięciu konkursu umieścił na stronie internetowej informację do których IOB będą mogły się zgłaszać start-upy zainteresowane wsparciem.
Usługi będą świadczone w ramach pomocy de minimis. Maksymalna wysokość pomocy na jednego Beneficjenta Ostatecznego – 300 tys. zł, w tym wsparcie inwestycyjne do 200 tys. zł.
Okres inkubacji nie może trwać dłużej niż 2 lata.
Preferowany udział przedsiębiorstw działających w zakresie regionalnych inteligentnych specjalizacji.
Więcej informacji:
https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/378
lista IOB: http://iw.org.pl/startup/
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Al. Niepodległości 34
61-714 Poznań.
ocenaformalna1@umww.pl
tel. 61 6266 177, 61 6266 192
Erasmus


Program: Erasmus dla młodych przedsiębiorców/ Erasmus Global
Instytucja udzielająca wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Termin przyjmowania wniosków: od 01.02.2019 do 31.01.2022 (Erasmus) lub do 31.03.2021 (Erasmus Global)
Poziom dofinansowania: do 100%
Maksymalna wartość projektu: do 6600 euro
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
•    Początkujący przedsiębiorcy, którzy mają w planach założenie własnej działalności gospodarczej lub rozpoczęli działalność w ciągu ostatnich trzech lat;
•    Doświadczeni przedsiębiorcy prowadzący małe lub średnie przedsiębiorstwa na terenie Unii Europejskiej lub innych krajów biorących udział w programie;
Na co można otrzymać dofinansowanie:
wsparcie finansowe na pokrycie przez Młodego Przedsiębiorcę niezbędnych wydatków związanych z pobytem stażowym u Przedsiębiorcy z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obejmujących koszty podróży, utrzymania i zakwaterowania, w szczególności:
•    comiesięczne wsparcie finansowe w kwocie od 530 euro do 1100 euro (w zależności od wybranego kraju);
•    możliwość pracy i zdobywania doświadczenia u zagranicznego przedsiębiorcy, który może przyczynić się do rozwoju firmy, wnosząc innowacyjne pomysły, nową wiedzę i umiejętności;
•    dostęp do specjalistycznej wiedzy;
•    budowanie sieci kontaktów i silnych relacji;
•    doskonalenie umiejętności językowych;
Uwaga:
Długość stażu za granicą może trwać:
•    u partnera w Europie od 1 do 6 miesięcy (Erasmus),
•    u partnera w USA (Stan Pensylwania i Nowy Jork), Singapurze lub Izraelu maksymalnie 3 miesiące (Erasmus Global);
Więcej informacji:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/erasmus-dla-mlodych-przedsiebiorcow
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202
Żłobki


Program: WRPO 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi
Instytucja udzielająca wsparcia: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Termin przyjmowania wniosków: nabór zakończono 28.06.2019 r., nie przewiduje się naboru w 2020 r.
Poziom dofinansowania: do 95%
Minimalna wartość projektu: 50 tys zł
Minimalny wkład własny: 5%
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej
Na co można otrzymać dofinansowanie:
•    tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia w żłobkach lub klubach dziecięcych, (w tym wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń) i dofinansowanie bieżącej działalności przez 12 miesięcy;
•    wydłużenie czasu pracy żłobków, klubów dziecięcych;
•    usługi opiekunów dziennych i niań lub doposażenie lokalu w celu sprawowania opieki przez opiekunów dziennych;
•    nabycie/podnoszenie wymaganych prawem kompetencji kadr niezbędnych do należytego pełnienia funkcji opiekuna, wolontariusza, opiekuna dziennego;
•    aktywizacja zawodowa osób powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3;
•    wsparcie przedsiębiorców i pracodawców w stosowaniu rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym;
•    aktywizacja zawodowa osób powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad osobą z niepełnosprawnościami;
•    poprawa dostępu do usług opieki nad osobami z niepełnosprawnościami;
Uwaga:
Działania w ramach projektu muszą być skierowane do:
•    osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3;
•    osób pracujących, opiekujących się dzieckiem do lat 3;
•    osób będących w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowywaniem dziecka i przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim;
•    przedsiębiorców w zakresie wdrażania rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym;
Premiowane będą projekty realizowane w partnerstwie z jednostkami administracji publicznej lub podmiotami ekonomii społecznej oraz obejmujące aktywizację zawodową osób bezrobotnych, powracających na rynek pracy.
Więcej informacji:
https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań.
info.wrpo@wielkopolskie.pl
tel. 61 6266 192, 61 6266 193
Przedszkola


Program:
WRPO 8.1.1 Edukacja przedszkolna
Instytucja udzielająca wsparcia: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Termin przyjmowania wniosków: nabór zakończono 08.08.2019 r., nie przewiduje się naboru w 2020 r.
Poziom dofinansowania: do 85%
Minimalna wartość projektu: 50 tys zł
Minimalny wkład własny: 15%
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej
Na co można otrzymać dofinansowanie:
•    tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych budynkach gminnych, nowej bazie lokalowej, polegające na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego (w tym dostosowanie pomieszczeń na miejsca wychowania przedszkolnego) i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy;
•    rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów (np. zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą), a także w celu podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej, w tym szkolenia/warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci;
•    wsparcie w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy;
Uwaga:
Premiowane będą projekty realizowane na terenach wiejskich oraz te, które zapewnią wykwalifikowaną kadrę do opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami lub też które przewidują wsparcie dla nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji w zakresie pedagogiki specjalnej.
Więcej informacji:
http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań.
info.wrpo@wielkopolskie.pl
tel. 61 6266 192, 61 6266 193
Maluch+Instytucja udzielająca wsparcia: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Termin przyjmowania wniosków: moduły 2-4: 07.09.2020-16.11.2020
Poziom dofinansowania: do 80%
Maksymalna wartość projektu:
•    10 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym;
•    5 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna;
Minimalny wkład własny: 20%
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: osoby fizyczne, w tym pracodawcy oraz podmioty współpracujące z pracodawcami, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym uczelnie.
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Moduł 3: Utworzenie nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych oraz u dziennego opiekuna. (Tworzenie nowych miejsc opieki w instytucji już funkcjonującej rozumie się jako zwiększenie liczby miejsc opieki).
Koszty tworzenia nowych miejsc opieki mogą dotyczyć wydatków majątkowych lub bieżących, z wyłączeniem kosztów budowy w zakresie wykonywania nowego obiektu budowlanego lub kosztów zakupu nieruchomości, w szczególności:
•    przebudowa obiektu budowlanego;  
•    zakup i montaż wyposażenia;
•    zakup pomocy do prowadzenia zajęć;
•    wyposażenie i montaż placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;
•    koszty szkolenia, naboru i ubezpieczeń personelu;
•    koszty certyfikacji i pozwoleń;
•    koszty szkolenia i ubezpieczeń wolontariuszy;
•    koszty pośrednie związane z tworzeniem instytucji, w tym koszty naboru dzieci, promocji i informacji;
•    koszty obsługi (zarządu, obsługi księgowej, prawnej, kadrowej;
•    koszty prowadzenia rachunku bankowego i koszty przelewów;
Moduł 4: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
Uwaga:
W pierwszej kolejności środki będą przyznane jednostkom samorządu terytorialnego.
Beneficjentów zobowiązuje się do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimalny okres 5 lat.

Więcej informacji: 
https://www.gov.pl/web/rodzina/otwarty-konkurs-ofert-na-finansowe-wspieranie-zadan-z-zakresu-rozwoju-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-maluch-2021
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
tel. 0 663 300 687

Klastry

Program: POIR 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych
Instytucja udzielająca wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Termin przyjmowania wniosków: 30.10.2020 do 05.01.2021
Poziom dofinansowania:
•    50% – pomoc operacyjna dla koordynatora klastra;
•    65% – pomoc inwestycyjna dla koordynatora klastra;
•    85% – pomoc de minimis dla koordynatora klastra;
Minimalna wartość projektu: 500 tys. zł
Maksymalna wartość projektu: 15 mln zł
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych
Na co można otrzymać dofinansowanie:
rozszerzenie oferty koordynatora klastra o nową usługę dla członków klastra, przygotowaną w oparciu o analizę ich potrzeb, związaną z identyfikacją problemów technologicznych, animacją projektów rozwojowych w dziedzinie technologii i innowacji, a także ułatwieniem korzystania przez członków klastra ze specjalistycznych usług związanych z wdrażaniem i rozwojem innowacyjnych technologii. Usługa musi dotyczyć co najmniej jednego z obszarów strategicznych, w szczególności działań w zakresie cyfryzacji i transformacji cyfrowej, transformacji w kierunku przemysłu przyszłości (Przemysł 4.0), gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) i gospodarki niskoemisyjnej oraz przynosić konkretne, wymierne efekty. W szczególności projekt może obejmować koszty:
•    zarządzania klastrem, w tym wynagrodzenia i szkolenia personelu koordynatora klastra;
•    utworzenia lub modernizacji infrastruktury badawczej lub demonstracyjnej, w tym min. nabycie lub wytworzenie środków trwałych, materiałów budowlanych, wartości niematerialnych i prawnych;
•    uzyskania certyfikatu doskonalenia jakości zarządzania klastrem lub certyfikatu branżowego;
•    usług doradczych;
Uwaga:
Dofinansowanie stanowi:
•    pomoc operacyjną - wynagrodzenia wraz z kosztami pracy personelu koordynatora klastra i koszty administracyjne dotyczące aktywizacji klastra, marketingu i zarządzania zapleczem klastra, organizacji programów szkoleniowych, konferencji, tworzenia sieci kontaktów i współpracy transnarodowej, komunikacji wewnątrz klastra;
•    pomoc inwestycyjną - utworzenie lub modernizacja infrastruktury badawczej lub demonstracyjnej, umożliwiającej fizyczną prezentację procesu produkcyjnego;
•    pomoc de minimis - najem lub dzierżawa infrastruktury niezbędnej do testowania nowej usługi, uzyskanie certyfikatu doskonalenia jakości zarządzania klastrem lub branżowego, opracowanie planu wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji;
W projekcie możliwe jest uwzględnienie tylko jednej kategorii kosztów /jednego rodzaju  pomocy.
Więcej informacji:
https://www.poir.gov.pl/nabory/1-93/
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. 22 574 07 07
Internacjonalizacja klastra


Program:
POIR 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych
Instytucja udzielająca wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Termin przyjmowania wniosków: 15.04.2020 do 30.09.2020
Poziom dofinansowania:
•    50% – pomoc operacyjna dla koordynatora klastra;
•    50% – na udział w targach dla członka klastra;
•    80% – pomoc de minimis dla członka klastra będącego mikro- i małym przedsiębiorcą;
•    70% – pomoc de minimis dla członka klastra będącego średnim przedsiębiorcą
Minimalna wartość projektu: 500 tys. zł
Maksymalna wartość projektu: 10 mln zł
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych
Na co można otrzymać dofinansowanie:
•    usługi wspomagające internacjonalizację oferty klastra związane z wprowadzaniem na rynki zagraniczne oferty/produktów klastra i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie;
•    usługi związane z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową, zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych;
Uwaga:
Pomoc operacyjna dla koordynatora klastra dotyczy:
•    kosztów administracyjnych i wynagrodzenia dla personelu biorącego udział w projekcie;
•    usług eksperckich, w tym badań rynkowych, audytów, badań ewaluacyjnych;
•    usług na rzecz zaprojektowania, utworzenia, utrzymania i rozwoju narzędzi ICT;
•    marketingu;
•    zarządzania zapleczem klastra, organizacji programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji w celu wsparcia, dzielenia się wiedzą, tworzenia sieci kontaktów i współpracy międzynarodowej;
W przypadku członków klastra projekt może obejmować:
•    usługi doradcze i szkolenia z zakresu działalności na rynkach zagranicznych;
•    udział w misjach gospodarczych;
•    udział w targach w charakterze wystawcy;
•    dostęp do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej;
•    promocję marek i produktów;
Więcej informacji:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/Umi%C4%99dzynarodowienie%20Krajowych%20Klastr%C3%B3w%20Kluczowych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Granty na Eurogranty


Program: POIR 2.3.6 Granty na Eurogranty
Instytucja udzielająca wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Termin przyjmowania wniosków: 21.01.2020 do 12.01.2021
Poziom dofinansowania: do 100%
Minimalna wartość projektu: 500 tys. zł
Maksymalna wartość projektu:
•    projekt ze studium wykonalności dla samodzielnie aplikujących - 280 060,00 zł;
•    projekt ze studium wykonalności dla aplikujących w konsorcjum - 239 310,00 zł;
•    projekt bez studium wykonalności dla samodzielnie aplikujących - 64 000,00 zł;
•    projekt bez studium wykonalności dla aplikujących w konsorcjum - 23 250,00 zł;
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: Mikro, mali i średni przedsiębiorcy
Na co można otrzymać dofinansowanie:
przygotowanie projektu planowanego do realizacji w ramach programów UE zarządzanych centralnie: LIFE, COME, HORYZONT 2020, KREATYWNA EUROPA - w szczególności:
•    organizacja spotkań związanych z przygotowaniem projektu, w tym podróże służbowe;
•    poszukiwane partnerów do projektu;
•    przygotowanie wniosku/aplikacji, w tym studium wykonalności;
•    korekta wniosku/aplikacji;
•    prezentacja wniosku przed komisją;
•    usługi doradcze;
•    koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio związanych z przygotowaniem projektu;
•    tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej;
Uwaga:
Przedsiębiorca składający wniosek aplikacyjny w konsorcjum występuje jako koordynator, lider work package lub członek konsorcjum (partner);
Więcej informacji:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty#dokumenty

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
info@parp.gov.pl
tel. 22 574 07 07, 0 801 332 202
Eureka


Program: Inicjatywa Komisji Europejskiej "Eureka"
Instytucja udzielająca wsparcia:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Termin przyjmowania wniosków: 18.05.2020 d0 18.09.2020
Poziom dofinansowania:

Badania przemysłowe
Prace rozwojowe
Mikro- i mały przedsiębiorca
do 80%
do 60%
Średni przedsiębiorca
do 75%
do 50%
Duży przedsiębiorca
do 65%
do 40%
Maksymalna wartość projektu:
•    do 1 mln zł dla grupy przedsiębiorstw;
•    do 500 tys zł dla indywidualnego przedsiębiorcy;
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
•   grupa podmiotów, w skład której wchodzi co najmniej 1 organizacja badawcza i co najmniej 1 przedsiębiorca spełniający kryteria MŚP ;
•   mikro-, mały lub średni przedsiębiorca;
•   grupa przedsiębiorców działających wspólnie na podstawie umowy, w skład której wchodzi co najmniej 1 przedsiębiorca spełniający kryteria MŚP;
Na co można otrzymać dofinansowanie:
•   badania przemysłowe ;
•   prace rozwojowe;
Uwaga:
Projekt musi spełniać łącznie następujące kryteria podstawowe:
•   być realizowany we współpracy międzynarodowej, tzn. muszą w nim uczestniczyć przynajmniej 2 niezależne podmioty z 2 różnych państw członkowskich sieci EUREKA;
•   być ukierunkowany rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi;
•   mieć cywilny cel;
Ponadto oceniania jest innowacyjność, realna perspektywa na opracowanie i podjęcie produkcji nowego wyrobu, wdrożenie nowej technologii lub usługi oraz szansa na komercyjną sprzedaż rynkową rezultatów projektu.
Więcej informacji:
https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/nabor-wnioskow-inicjatywy-eureka-konkurs-2020/
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
Warszawa
andrzej.wajs@ncbr.gov.pl
tel. 22 39 07 499

Rzeczy są dla ludzi

Program: Program rządowy "Dostępność Plus"
Instytucja udzielająca wsparcia:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Termin przyjmowania wniosków: 08.06.2020 do 25.09.2020
Poziom dofinansowania:

Badania przemysłowe*Prace rozwojowe*Prace przedwdrożeniowe
Mikro- i mały przedsiębiorca
70%
45%
90%
Średni przedsiębiorca
60%
35%
90%
Duży przedsiębiorca
50%
25%
90%
*poziom dofinansowania może zostać zwiększony o premię w związku z realizacją projektu w ramach tzw. skutecznej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami lub pomiędzy przedsiębiorstwem a jednostką naukową lub za zobowiązanie do szerokiego rozpowszechniania wyników projektu.
Minimalna wartość projektu: 200 tys zł;
Maksymalna wartość projektu: 3 mln zł;
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
•   jednostki naukowe;
•   przedsiębiorstwa;
•   konsorcja składające się z ww podmiotów (max 4);
Na co można otrzymać dofinansowanie:
•   badania przemysłowe;
•   prace rozwojowe;
•   prace przedwdrożeniowe;
które przyczynią się do poprawy jakości i zapewnienia niezależności życia osób ze szczególnymi potrzebami - obszar badawczy musi być zgodny z zakresem tematycznym konkursu.
Uwaga:
•   Projekt musi obejmować przynajmniej prace rozwojowe;
•   Prace przedwdrożeniowe realizowane są w ramach pomoc de minimis;
•   Wnioskodawca zobowiązany jest do zastosowania wyników projektu w praktyce;
Więcej informacji:
https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-rzeczy-sa-dla-ludzi/
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
Warszawa
rzeczysadlaludzi@ncbr.gov.pl
tel. 22 39 07 419

Gospostrateg


Program:
Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków - GOSPOSTRATEG
Instytucja udzielająca wsparcia:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Termin przyjmowania wniosków: 01.06.2020 do 31.08.2020
Poziom dofinansowania:

Badania przemysłowe*Prace rozwojowe*Prace przedwdrożeniowe
Mikro- i mały przedsiębiorca
70%
45%
90%
Średni przedsiębiorca
60%
35%
90%
Duży przedsiębiorca
50%
25%
90%
*poziom dofinansowania może zostać zwiększony o premię w związku z realizacją projektu w ramach tzw. skutecznej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami lub pomiędzy przedsiębiorstwem a jednostką naukową lub za zobowiązanie do szerokiego rozpowszechniania wyników projektu.
Minimalna wartość projektu: 1 mln zł;
Maksymalna wartość projektu: 10 mln zł;
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: konsorcja składające się z jednostek naukowych, przedsiębiorstw i podmiotów wdrażających (min 3, max 5);
Na co można otrzymać dofinansowanie:
•   badania podstawowe, przemysłowe i prace rozwojowe - faza A;
•   prace przedwdrożeniowe - faza B;
w następujących obszarach badań społeczno-ekonomicznych:
•   pułapka średniego dochodu i przeciętnego produktu;
•   pułapka braku równowagi;
•   pułapka demograficzna;
•   pułapka słabości instytucji;
zgodnie z zakresem tematycznym konkursu.
Uwaga:
•   Projekt musi obejmować przynajmniej fazę B;
•   Prace przedwdrożeniowe realizowane są w ramach pomoc de minimis;
•   Wnioskodawca zobowiązany jest do zastosowania wyników projektu w praktyce;
Więcej informacji:
https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-gospostrateg-iii/
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
Warszawa
gospostrateg@ncbr.gov.pl
tel. 22 39 07 483


Mobilność ponadnarodowa


Program: POWER 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej
Instytucja udzielająca wsparcia: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Termin przyjmowania wniosków: 23.03.2020 do 22.06.2020
Poziom dofinansowania: do 97%
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
•    m.in. instytucje pomocy i integracji społecznej,
•    przedsiębiorstwa,
•    podmioty ekonomii społecznej;
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Programy mobilności ponadnarodowej dla osób chcących podnieść swoje kompetencje lub kwalifikacje niezbędne do utrzymania lub podjęcia zatrudnienia, na co dzień pracujących z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym, prowadzących zajęcia z tymi osobami lub pracujących z rodzinami przeżywającymi trudności, obejmujące wizyty studyjne, praktyki, staże lub job shadowing;
Uwaga:
•    wnioskodawca jest zobowiązany do pozyskania partnera, który przyjmie uczestników z Polski i zapewni im możliwość odbycia ww formy wsparcia w swojej organizacji lub innej organizacji przyjmującej;
•    okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy;
•    liczba uczestników projektu obejmuje min. 30 osób;
Więcej informacji:
https://www.power.gov.pl/nabory/1-292/
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
konkurs.mobilnosc@mfipr.gov.pl 
tel. 022 273 79 70, 022 273 84 49


Aktywność zawodowa pracowników w wieku przedemerytalnym


Program: POWER 4.3 Współpraca ponadnarodowa
Instytucja udzielająca wsparcia: Centrum Projektów Europejskich
Termin przyjmowania wniosków: 01.04.2020 do 03.07.2020
Poziom dofinansowania: do 97%
Minimalna wartość projektu: 500 tys zł
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
•    m. in. przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa;
•    organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia;
•    podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne;
Na co można otrzymać dofinansowanie:
wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi, w obszarze utrzymania aktywności zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym, obejmujące następujące etapy:
•    przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerem ponadnarodowym;
•    testowanie wypracowanego rozwiązania na grupie docelowej projektu;
•    analiza efektów testowanego rozwiązania z uwzględnieniem opinii eksperta/ów merytorycznych;
•    opracowanie ostatecznej wersji produktu;
•    działania związane z wdrożeniem rozwiązania do praktyki;
•    wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika;
i skierowane są do grupy docelowej którą mogą stanowić: przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, uczelnie i instytuty badawcze lub organizacje pracodawców;
Uwaga:
W projekcie wykorzystane powinny być przynajmniej dwa z poniższych rodzajów działań współpracy ponadnarodowej:
•    wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania;
•    transfer, zaadaptowanie i wdrożenie nowego rozwiązania;
•    równoległe tworzenie i wdrożenie nowego rozwiązania;
•    wymiana informacji i doświadczeń;
Więcej informacji:
https://www.power.gov.pl/nabory/1-286/
Centrum Projektów Europejskich
ul. Domaniewska 39A
02-672 Warszawa
power@cpe.gov.pl
Tel. 22 378 31 68Baza Usług Rozwojowych


Program: Podmiotowy System Finansowania
Instytucja udzielająca wsparcia: Stowarzyszenie na rzecz spółdzielni socjalnych
Termin przyjmowania wniosków: do 31.03.2023
Poziom dofinansowania:
•    mikroprzedsiębiorstwo - do 80%;
•    małe przedsiębiorstwo - do 70%;
•    średnie przedsiębiorstwo - do 50% ;
Maksymalna wartość projektu: do 6250,00 zł netto na 1 pracownika
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
Na co można otrzymać dofinansowanie:
wsparcie rozwoju przedsiębiorców i ich pracowników w modelu popytowym - przedsiębiorca samodzielnie wybiera usług ęz Bazy Usług Rozwojowych, która odpowiada na jego indywidualne potrzeby rozwojowe, m. in.:
•    studia podyplomowe;
•    kursy, szkolenia, warsztaty;
•    coaching, mentoring;
•    doradztwo;
•    e-learning;
•    egzaminy;
Uwaga:
Poziom dofinansowania uzależniony jest od spełnienia przez beneficjenta następujących kryteriów:
•    przedsiębiorca działa w branży smart specialisation;
•    projekt obejmuje wsparciem pracowników w wieku 50+;
•    projekt obejmuje wsparciem pracowników o niskich kwalifikacjach;
•    projekt obejmuje usługi kończące się zdobyciem kwalifikacji;
Więcej informacji:
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-dofinansowanie
Stowarzyszenie na rzecz spółdzielni socjalnych
ul. Górecka 115
61-475 Poznań
biuro@spoldzielnia.org
href="http://www.spoldzielnie.org">www.spoldzielnie.org
tel. 61 887 11 66
Energia


Program: Energia Plus
Instytucja udzielająca wsparcia: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Termin przyjmowania wniosków: nabór ciągły od 01.10.2020 do 17.12.2021
Poziom dofinansowania: do 50%
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: przedsiębiorcy;
Na co można otrzymać dofinansowanie:
przedsięwzięcia służące zmniejszeniu negatywnego oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko poprzez działania inwestycyjne, w szczególności przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie zużycia surowców wtórnych, ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery, poprawę efektywności energetycznej oraz obejmujące nowe źródła ciepła i energii, w tym zasoby geotermalne, np.;
•    budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadząca do zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych poprzez technologie bezodpadowe oraz niskoodpadowe, technologie ograniczające jednostkowe zużycie wody i systemy zamkniętych obiegów wody;
•    modernizacja urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych;
•    modernizacja lub wymiana elektrofiltrów, układów i instalacji odpylania;
•    energooszczędne systemy napędowe;
•    instalacje łagodnego rozruchu, falowniki do pomp i wentylatorów;
•    energooszczędne sprężarki i systemy ich sterowania;
•    wewnętrzne sieci przesyłowe energii, w tym ograniczenie przepływów mocy biernej;
•    energooszczędne systemy oświetleniowe;
•    prostowniki napędów sieciowych;
•    niskostratne transformatory w lokalnych systemach elektroenergetycznych i wewnętrznych sieciach dystrybucyjnych;
•    odnawialne źródła energii, w tym turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, małe elektrownie wodne, systemy geotermalne, pompy ciepła, kogeneracja;
•    termomodernizacja budynków przemysłowych i biurowych;
•    rekuperacja i odzyskiwanie ciepła z procesów i urządzeń;
•    modernizacja wewnętrznych sieci grzewczych;
•    modernizacja procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej;
•    wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością;
•    nowe źródła ciepła i energii elektrycznej - budowa lub przebudowa jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej, w których do produkcji energii wykorzystuje się energię ze źródeł odnawialnych, ciepło odpadowe lub ciepło pochodzące z kogeneracji;
•    modernizacja rozbudowa sieci ciepłowniczych;
•    przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji;
•    budowa nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej ciepłowni/ elektrociepłowni/ elektrowni geotermalnej, itp.;
Uwaga:
NFOŚiGW na podstawie złożonej dokumentacji aplikacyjnej podejmuje decyzję o formie udzielenia wsparcia w postaci bezzwrotnej dotacji lub pożyczki.
Więcej na temat parametrów pożyczki: http://tcwp.pl/page/read/pozyczki
Więcej informacji:
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/energia-plus/nabor-ii-wnioskow-2020-2021/
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa
energia.plus@nfosigw.gov.pl

0
;