Fundusze unijne


Bony na innowacje


Program: POIR 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
Instytucja udzielająca wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Termin przyjmowania wniosków: 20.03.2019 do 30.12.2020 (komponent usługowy), 17.04.2019 do 30.12.2020 (komponent inwestycyjny)
Poziom dofinansowania: do 85% (komponent usługowy), do 70% (komponent inwestycyjny)
Minimalna wartość projektu: 60 tys zł
Maksymalna wartość projektu: 400 tys zł (komponent usługowy), 800 tys zł (komponent inwestycyjny)
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: Mikro, mali i średni przedsiębiorcy
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Etap I (komponent usługowy): Zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego, w tym w zakresie rozwiązań na rzecz osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (Dostępność Plus). Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe wyszczególnione w regulaminie naboru, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Etap II (komponent inwestycyjny): Sfinansowanie wdrożenia pomysłu na innowację technologiczną opracowaną w I etapie konkursu (zakup maszyn i urządzeń, patentów, licencji, know how);
Uwaga:
•    Projekt powinien się wpisywać w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Wyróżniane będą projekty, w ramach których rezultat prac badawczo-rozwojowych będzie prowadził do wdrożenia w przedsiębiorstwie (prace zostaną zakończone co najmniej na poziomie sprawdzenia i demonstracji w warunkach laboratoryjnych lub zbliżonych do rzeczywistych) oraz będą zakładały włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia;
•    Jeśli rezultatem projektu jest oprogramowanie to powinno ono jednocześnie stanowić nową lub znacząco ulepszoną metodę produkcyjną, sposób świadczenia usługi, dostawy, lub znacząco ulepszoną zmianę w zakresie wyrobów będących rzeczami. Dofinansowaniem nie może być objęte stworzenie oprogramowania, będącego samodzielnym przeznaczonym do sprzedaży produktem;
Więcej informacji:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-1-uslugowy 
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-2-inwestycyjny 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
info.@parp.gov.pl
tel. 22 432 89 91-93


Kredyt na innowacje


Program: POIR 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
Instytucja udzielająca wsparcia: Bank Gospodarstwa Krajowego
Termin przyjmowania wniosków: 01.06.2020 do 30.12.2020
Poziom dofinansowania: do 6 mln zł
Maksymalna wartość projektu: do 50 mln euro
Minimalny wkład własny: 25%
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: Mikro, mali i średni przedsiębiorcy
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Wdrożenie innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych, obejmujące następujące wydatki:
•    zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej;
•    zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych;
•    zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych;
•    zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części;
•    zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej;
•    koszty najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli lub ich części;
•    wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.
Uwaga:
•    Dofinansowanie ubiegać się mogą projekty finansowane kredytem na innowacje technologiczne. Kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy udziale własnym kredytobiorcy min. 25%. Dofinansowanie w formie dotacji – "premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego;
•    Premiowane są rozwiązania wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje i/lub dotyczące branż wysokich lub średnio-wysokich technologii lub zaawansowanych technologicznie wiedzochłonnych usług, zgodnie z klasyfikacją Eurostat;
•    Premiowani są wnioskodawcy będący członkiem Krajowego Klastra Kluczowego;
Więcej informacji:
https://www.poir.gov.pl/nabory/1-86/
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
fkt@bgk.pl
tel. 22 522 95 05B+R – prace badawcze


Program: POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Instytucja udzielająca wsparcia: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Termin przyjmowania wniosków: 13.04.2021 do 04.05.2021
Poziom dofinansowania:
•    Dla mikro i małych firm:
do 70-80 % – badania przemysłowe;
do 45-60% – prace rozwojowe;
•    Dla średnich firm:
60-75% – badania przemysłowe;
35-50% – prace rozwojowe;
•    Prace przedwdrożeniowe:
90% – pomoc de minimis
50% – usługi doradcze
Minimalna wartość projektu: 1 mln zł
Maksymalna wartość projektu: 50 mln euro, w tym max poziom dofinansowania:
•    20 mln euro – badania przemysłowe;
•    15 mln euro – prace rozwojowe;
•    200 000 euro – prace przedwdrożeniowe (pomoc de minimis);
•    2 mln euro – przedwdrożeniowe (usługi doradcze dla MŚP);
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
•    przedsiębiorstwa;
•    konsorcja przedsiębiorstw;
•    konsorcja naukowo-przemysłowe;
Na co można otrzymać dofinansowanie:
•    badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe;
•    eksperymentalne prace rozwojowe;
•    elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe;
Uwaga:
•    Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania;
•    Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu;
•    Wartość podwykonawstwa nie może przekroczyć 60% dla badań przemysłowych i prac rozwojowych i 70% dla prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis;
Więcej informacji: 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa


Badania na rynek


Program: POIR 3.2.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Badania na rynek
Instytucja udzielająca wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Termin przyjmowania wniosków: 13.01.2021 do 17.02.2021
Poziom dofinansowania:
•    do 70% – wydatki inwestycyjne,
•    do 50% – usługi doradcze (nie więcej niż 500 tys. zł),
•    do 45% – prace rozwojowe mikro- i małych przedsiębiorców (nie więcej niż 450 tys. zł),
•    do 35% – prace rozwojowe średnich przedsiębiorców (nie więcej niż 450 tys zł);
Minimalna wartość projektu: 1 mln zł
Maksymalna wartość projektu: 50 mln euro, w tym:
•    1 mln zł – prace rozwojowe,
•    1 mln zł – usługi doradcze;
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: Mikro, mali i średni przedsiębiorcy
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie bądź zakupionych przez Wnioskodawcę, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów, w szczególności:
•    wydatki inwestycyjne, w tym zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów, zakup nieruchomości, roboty budowlane oraz budowa nowej linii produkcyjnej lub hal;
•    nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how;
•    usługi doradcze,
•    eksperymentalne prace rozwojowe.
Uwaga:
Premiowane będą projekty wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację oraz przedsiębiorcy będący członkami Krajowego Klastra Kluczowego;
Więcej informacji:
https://www.poir.gov.pl/nabory/1-97/
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
info@parp.gov.plPromocja marek produktowych


Program: POIR 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
Instytucja udzielająca wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Termin przyjmowania wniosków: 26.02.2021 do 29.03.2021
Poziom dofinansowania:
•    do 50 % – pomoc publiczna na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego;
•    do 60% - pomoc de minimis dla średniego przedsiębiorcy;
•    do 75% - pomoc de minimis dla małego przedsiębiorcy;
•    do 85% - pomoc de minimis dla mikroprzedsiębiorcy;
Maksymalna wartość projektu: 1 mln zł
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: Mikro, mali i średni przedsiębiorcy
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych Programem promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie Expo 2020 w Dubaju w celu promowania marek produktowych, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki, w szczególności:
•    udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych oraz dodatkowe działania promocyjne związane z udziałem w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju;
•    sfinansowanie kosztów usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek krajów Zatoki Perskiej (Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie);
Więcej informacji:
https://www.poir.gov.pl/nabory/1-98/  
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
info.@parp.gov.pl
tel. 22 574 07 07


Design dla przedsiębiorców


Program:
POIR 2.3.5 Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus
Instytucja udzielająca wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Termin przyjmowania wniosków: 24.11.2020 do 28.07.2021 (w podziale na rundy)
Poziom dofinansowania: do 85%
Maksymalna wartość projektu: 1,5 mln zł
Minimalna wartość projektu: 60 tys zł
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: Mikro, mali i średni przedsiębiorcy
Na co można otrzymać dofinansowanie:
sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego, którego efektem będzie wdrożenie nowego, ulepszonego wyrobu lub usługi nakierowanych na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi oraz sfinansowanie niezbędnej inwestycji do ich wdrożenia, w szczególności:
•    audyt wzorniczy i otoczenia rynkowego;
•    przygotowanie strategii opracowania nowego projektu wzorniczego;
•    prototypowanie i testy;
•    doradztwo w zakresie wdrożenia nowego lub ulepszonego produktu;
•    zakup środków trwałych służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu;
•    zakup patentów, licencji, know-how służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu;
•    realizacja inwestycji początkowej;
Uwaga:
Dofinansowanie na pomoc doradczą stanowi pomoc de minimis. Projekt powinien wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.
Więcej informacji:
https://www.poir.gov.pl/nabory/1-94/
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
info.@parp.gov.pl
tel. 22 432 89 37


Szkolenia i doradztwo branżowe


Program: POWER 2.21 Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji (Kompetencje dla sektorów)
Instytucja udzielająca wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Termin przyjmowania wniosków:
04.01.2021-18.01.2021
05.03.2021-19.03.2021
04.05.2021-18.05.2021
Poziom dofinansowania: do 90%
Minimalny wkład własny: wkład własny przedsiębiorcy-uczestnika 20%
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
•    podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
•    podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
•    reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców,
•    organizacje pracodawców,
•    organizacje samorządu gospodarczego,
•    organizacje związkowe,
•    przedsiębiorcy;
Na co można otrzymać dofinansowanie:
wsparcie szkoleniowe lub doradcze dla przedsiębiorców działających w sektorach:
•    budowlanym,
•    finansowym,
•    IT,
•    opieki zdrowotnej i pomocy społecznej,
•    przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów,
•    turystycznym
•    motoryzacyjnym,
•    żywności wysokiej jakości,
•    komunikacji marketingowej
•    nowoczesnych usług biznesowych,
•    chemicznym,
•    telekomunikacji;
w obszarach tematycznych wynikających z rekomendacji Sektorowych rad ds. kompetencji, w szczególności:
•    szkolenia dla pracowników,
•    szkolenia zawodowe,
•    e-learning,
•    studia podyplomowe,
•    doradztwo,
•    mentoring,
•    coaching,
•    egzamin, który pozwala nabyć konkretne kwalifikacje;
Przy czym wsparcie szkoleniowe lub doradcze dla pracowników przedsiębiorstw w ramach niniejszego konkursu powinno być zrealizowane za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych przy zastosowaniu podejścia popytowego.
Uwaga:
Wsparcie skierowane jest dla pracowników MMŚP, które w projekcie występują jako Beneficjent Ostateczny, a nie jako Wnioskodawca. PARP po rozstrzygnięciu konkursu umieścił na stronie internetowej informację o instytucji, z którą podpisała umowę na realizację projektu, do której będą mogli się zgłaszać przedsiębiorcy, chcący skorzystać z powyższych usług doradczych.
Usługa doradcza udzielana będzie przedsiębiorcy w ramach pomocy de minimis.
Więcej informacji:
informacje o naborze: https://power.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-oferta-dla-operatorow-2#dokumenty
lista operatorów: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow#opis
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
info.@parp.gov.pl
tel. 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202


Akademia menadżera


Program: POWER 2.21 Akademia Menadżera
Instytucja udzielająca wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Termin przyjmowania wniosków:
20.06.2020 do 30.06.20021
31.07.2020 do 31.05.2022
Poziom dofinansowania: do 80%
Minimalny wkład własny: wkład własny przedsiębiorcy-uczestnika 20%
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: mikro, mali i średni przedsiębiorcy planujący przeszkolić osoby na stanowisku kierowniczym lub osoby przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze;
Na co można otrzymać dofinansowanie:
wsparcie szkoleniowe i doradcze w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem i zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej, realizowane za pośrednictwem operatorów obejmujące:
•    diagnozę potrzeb MŚP;
•    diagnozę luk kompetencyjnych właścicieli i kadry menedżerskiej;
•    przeszkolenie właścicieli i kadry menedzerskiej;
Przy czym wsparcie szkoleniowe lub doradcze powinno być zrealizowane za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych, wynikać z przeprowadzonej diagnozy i mieścić się z zakresie Uniwersalnych Kompetencji Menadżerskich;
Uwaga:
Wsparcie skierowane jest dla MŚP, które w projekcie występują jako Beneficjent Ostateczny, a nie jako Wnioskodawca. PARP umieścił na stronie internetowej operatorów, do których mogą się zgłaszać przedsiębiorcy, chcący skorzystać z powyższych usług doradczych.
Usługa doradcza udzielana będzie przedsiębiorcy w ramach pomocy de minimis.
Więcej informacji:
informacje o naborze + lista operatorów: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
info.@parp.gov.pl
tel. 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202


Sukcesja


Program: POWER 2.21 Sukcesja w firmach rodzinnych
Instytucja udzielająca wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Termin przyjmowania wniosków: nabór ciągły do 01.12.2021
Poziom dofinansowania: do 90%
Minimalny wkład własny: wkład własny przedsiębiorcy-uczestnika 10%
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: firmy rodzinne, w których:
•    przedsiębiorstwo prowadzone jest w oparciu o osobistą pracę co najmniej 2 członków rodziny (przy czym przynajmniej 1 z nich ma znaczący wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem);
•    członkowie rodziny posiadają łącznie udziały większościowe;
Na co można otrzymać dofinansowanie:
•    wsparcie doradcze w diagnozie sytuacji w firmie oraz określeniu potencjalnych szans i zagrożeń;
•    pomoc w zaprojektowaniu sukcesji pod względem prawnym, finansowym i organizacyjnym;
•    doradztwo z zakresie opracowania strategii sukcesji;
•    sesje coachingowe z psychologiem biznesu w zakresie poprawy komunikacji wewnętrznej w firmie;
Uwaga:
Wsparcie skierowane jest dla firm rodzinnych, które w projekcie występują jako Beneficjent Ostateczny. Operatorem, który realizuje usługi doradcze w ramach projektu jest DGA S.A.
Więcej informacji:

https://power.parp.gov.pl/component/grants/grants/sukcesja-w-firmach-rodzinnych
https://www.dga.pl/blog/19-projekt-sukcesja-w-firmach-rodzinnych

DGA S.A.
magdalena.franciszczak@dga.pl
tel. 61 859 59 00


Inkubacja statrtupów


Program:
WRPO 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw
Instytucja udzielająca wsparcia: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Termin przyjmowania wniosków: nabór IOB został zakończony, lista wybranych IOB poniżej.
Poziom dofinansowania: do 85%
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: Instytucje Otoczenia Biznesu
Na co można otrzymać dofinansowanie:
usługi potrzebne do funkcjonowania przedsiębiorstwa w początkowej fazie działalności (do 24 miesięcy) – kompleksowy program inkubacji poparty analizą popytu, obejmujący m. in.:
•    diagnozę indywidualnych potrzeb;
•    udostępnienie infrastruktury;
•    powszechne usługi okołobiznesowe np. rachunkowe, prawne;
•    usługi doradcze np. finansowe, opracowanie modelu biznesowego, biznesplanu, strategii rynkowej, pozyskanie inwestora;
•    usługi specjalistyczne związane z wdrażaniem innowacji lub specyficzne dla danej branży np. uzyskanie ochrony własności intelektualnych czy potrzebnych certyfikatów dopuszczających produkt do obrotu handlowego;
•    wsparcie inwestycyjne na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
Uwaga:
Wsparcie skierowane jest do MŚP, które w projekcie występują jako Beneficjent Ostateczny, a nie jako Wnioskodawca.
UMWW po rozstrzygnięciu konkursu umieścił na stronie internetowej informację do których IOB będą mogły się zgłaszać start-upy zainteresowane wsparciem.
Usługi będą świadczone w ramach pomocy de minimis. Maksymalna wysokość pomocy na jednego Beneficjenta Ostatecznego – 300 tys. zł, w tym wsparcie inwestycyjne do 200 tys. zł.
Okres inkubacji nie może trwać dłużej niż 2 lata.
Preferowany udział przedsiębiorstw działających w zakresie regionalnych inteligentnych specjalizacji.
Więcej informacji:
https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/378
lista IOB:
http://iw.org.pl/startup/
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/017/152/original/Lista_projekt%C3%B3w_ocenionych_pozytywnie.pdf?1607937246
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Al. Niepodległości 34
61-714 Poznań.
ocenaformalna1@umww.pl
tel. 61 6266 177, 61 6266 192


Erasmus


Program: Erasmus dla młodych przedsiębiorców/ Erasmus Global
Instytucja udzielająca wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Termin przyjmowania wniosków: od 01.02.2019 do 31.01.2022 (Erasmus) lub do 31.03.2021 (Erasmus Global)
Poziom dofinansowania: do 100%
Maksymalna wartość projektu: do 6600 euro
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
•    Początkujący przedsiębiorcy, którzy mają w planach założenie własnej działalności gospodarczej lub rozpoczęli działalność w ciągu ostatnich trzech lat;
•    Doświadczeni przedsiębiorcy prowadzący małe lub średnie przedsiębiorstwa na terenie Unii Europejskiej lub innych krajów biorących udział w programie;
Na co można otrzymać dofinansowanie:
wsparcie finansowe na pokrycie przez Młodego Przedsiębiorcę niezbędnych wydatków związanych z pobytem stażowym u Przedsiębiorcy z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obejmujących koszty podróży, utrzymania i zakwaterowania, w szczególności:
•    comiesięczne wsparcie finansowe w kwocie od 530 euro do 1100 euro (w zależności od wybranego kraju);
•    możliwość pracy i zdobywania doświadczenia u zagranicznego przedsiębiorcy, który może przyczynić się do rozwoju firmy, wnosząc innowacyjne pomysły, nową wiedzę i umiejętności;
•    dostęp do specjalistycznej wiedzy;
•    budowanie sieci kontaktów i silnych relacji;
•    doskonalenie umiejętności językowych;
Uwaga:
Długość stażu za granicą może trwać:
•    u partnera w Europie od 1 do 6 miesięcy (Erasmus),
•    u partnera w USA (Stan Pensylwania i Nowy Jork), Singapurze lub Izraelu maksymalnie 3 miesiące (Erasmus Global);
Więcej informacji:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/erasmus-dla-mlodych-przedsiebiorcow
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202
pozostali operatorzy: https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=5&pid=018&ctr=PL&country=Polska


Żłobki


Program: WRPO 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi
Instytucja udzielająca wsparcia: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Termin przyjmowania wniosków: nabór zakończono 28.06.2019 r., nie przewiduje się naboru w 2021 r.
Poziom dofinansowania: do 95%
Minimalna wartość projektu: 50 tys zł
Minimalny wkład własny: 5%
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej
Na co można otrzymać dofinansowanie:
•    tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia w żłobkach lub klubach dziecięcych, (w tym wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń) i dofinansowanie bieżącej działalności przez 12 miesięcy;
•    wydłużenie czasu pracy żłobków, klubów dziecięcych;
•    usługi opiekunów dziennych i niań lub doposażenie lokalu w celu sprawowania opieki przez opiekunów dziennych;
•    nabycie/podnoszenie wymaganych prawem kompetencji kadr niezbędnych do należytego pełnienia funkcji opiekuna, wolontariusza, opiekuna dziennego;
•    aktywizacja zawodowa osób powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3;
•    wsparcie przedsiębiorców i pracodawców w stosowaniu rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym;
•    aktywizacja zawodowa osób powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad osobą z niepełnosprawnościami;
•    poprawa dostępu do usług opieki nad osobami z niepełnosprawnościami;
Uwaga:
Działania w ramach projektu muszą być skierowane do:
•    osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3;
•    osób pracujących, opiekujących się dzieckiem do lat 3;
•    osób będących w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowywaniem dziecka i przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim;
•    przedsiębiorców w zakresie wdrażania rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym;
Premiowane będą projekty realizowane w partnerstwie z jednostkami administracji publicznej lub podmiotami ekonomii społecznej oraz obejmujące aktywizację zawodową osób bezrobotnych, powracających na rynek pracy.
Więcej informacji:
https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań.
info.wrpo@wielkopolskie.pl
tel. 61 6266 192, 61 6266 193


Przedszkola


Program:
WRPO 8.1.1 Edukacja przedszkolna
Instytucja udzielająca wsparcia: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Termin przyjmowania wniosków: nabór zakończono 08.08.2019 r., nie przewiduje się naboru w 2021 r.
Poziom dofinansowania: do 85%
Minimalna wartość projektu: 50 tys zł
Minimalny wkład własny: 15%
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej
Na co można otrzymać dofinansowanie:
•    tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych budynkach gminnych, nowej bazie lokalowej, polegające na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego (w tym dostosowanie pomieszczeń na miejsca wychowania przedszkolnego) i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy;
•    rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów (np. zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą), a także w celu podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej, w tym szkolenia/warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci;
•    wsparcie w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy;
Uwaga:
Premiowane będą projekty realizowane na terenach wiejskich oraz te, które zapewnią wykwalifikowaną kadrę do opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami lub też które przewidują wsparcie dla nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji w zakresie pedagogiki specjalnej.
Więcej informacji:
http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań.
info.wrpo@wielkopolskie.pl
tel. 61 6266 192, 61 6266 193


Maluch+Instytucja udzielająca wsparcia: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Termin przyjmowania wniosków: moduły 2-4: 07.09.2020-16.11.2020
Poziom dofinansowania: do 80%
Maksymalna wartość projektu:
•    10 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym;
•    5 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna;
Minimalny wkład własny: 20%
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: osoby fizyczne, w tym pracodawcy oraz podmioty współpracujące z pracodawcami, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym uczelnie.
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Moduł 3: Utworzenie nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych oraz u dziennego opiekuna. (Tworzenie nowych miejsc opieki w instytucji już funkcjonującej rozumie się jako zwiększenie liczby miejsc opieki).
Koszty tworzenia nowych miejsc opieki mogą dotyczyć wydatków majątkowych lub bieżących, z wyłączeniem kosztów budowy w zakresie wykonywania nowego obiektu budowlanego lub kosztów zakupu nieruchomości, w szczególności:
•    przebudowa obiektu budowlanego;  
•    zakup i montaż wyposażenia;
•    zakup pomocy do prowadzenia zajęć;
•    wyposażenie i montaż placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;
•    koszty szkolenia, naboru i ubezpieczeń personelu;
•    koszty certyfikacji i pozwoleń;
•    koszty szkolenia i ubezpieczeń wolontariuszy;
•    koszty pośrednie związane z tworzeniem instytucji, w tym koszty naboru dzieci, promocji i informacji;
•    koszty obsługi (zarządu, obsługi księgowej, prawnej, kadrowej;
•    koszty prowadzenia rachunku bankowego i koszty przelewów;
Moduł 4: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
Uwaga:
W pierwszej kolejności środki będą przyznane jednostkom samorządu terytorialnego.
Beneficjentów zobowiązuje się do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimalny okres 5 lat.

Więcej informacji: 
https://www.gov.pl/web/rodzina/otwarty-konkurs-ofert-na-finansowe-wspieranie-zadan-z-zakresu-rozwoju-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-maluch-2021
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
tel. 0 663 300 687


Klastry

Program: POIR 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych
Instytucja udzielająca wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Termin przyjmowania wniosków: 30.10.2020 do 04.02.2021
Poziom dofinansowania:
•    50% – pomoc operacyjna dla koordynatora klastra;
•    65% – pomoc inwestycyjna dla koordynatora klastra;
•    85% – pomoc de minimis dla koordynatora klastra;
Minimalna wartość projektu: 500 tys. zł
Maksymalna wartość projektu: 15 mln zł
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych
Na co można otrzymać dofinansowanie:
rozszerzenie oferty koordynatora klastra o nową usługę dla członków klastra, przygotowaną w oparciu o analizę ich potrzeb, związaną z identyfikacją problemów technologicznych, animacją projektów rozwojowych w dziedzinie technologii i innowacji, a także ułatwieniem korzystania przez członków klastra ze specjalistycznych usług związanych z wdrażaniem i rozwojem innowacyjnych technologii. Usługa musi dotyczyć co najmniej jednego z obszarów strategicznych, w szczególności działań w zakresie cyfryzacji i transformacji cyfrowej, transformacji w kierunku przemysłu przyszłości (Przemysł 4.0), gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) i gospodarki niskoemisyjnej oraz przynosić konkretne, wymierne efekty. W szczególności projekt może obejmować koszty:
•    zarządzania klastrem, w tym wynagrodzenia i szkolenia personelu koordynatora klastra;
•    utworzenia lub modernizacji infrastruktury badawczej lub demonstracyjnej, w tym min. nabycie lub wytworzenie środków trwałych, materiałów budowlanych, wartości niematerialnych i prawnych;
•    uzyskania certyfikatu doskonalenia jakości zarządzania klastrem lub certyfikatu branżowego;
•    usług doradczych;
W wyniku realizacji projektu koordynator klastra musi być przygotowany do świadczenia nowej usługi dla członków klastra.
Uwaga:
Dofinansowanie stanowi:
•    pomoc operacyjną - wynagrodzenia wraz z kosztami pracy personelu koordynatora klastra i koszty administracyjne dotyczące aktywizacji klastra, marketingu i zarządzania zapleczem klastra, organizacji programów szkoleniowych, konferencji, tworzenia sieci kontaktów i współpracy transnarodowej, komunikacji wewnątrz klastra;
•    pomoc inwestycyjną - utworzenie lub modernizacja infrastruktury badawczej lub demonstracyjnej, umożliwiającej fizyczną prezentację procesu produkcyjnego;
•    pomoc de minimis - najem lub dzierżawa infrastruktury niezbędnej do testowania nowej usługi, uzyskanie certyfikatu doskonalenia jakości zarządzania klastrem lub branżowego, opracowanie planu wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji;
W projekcie możliwe jest uwzględnienie tylko jednej kategorii kosztów /jednego rodzaju  pomocy.
Więcej informacji:
https://www.poir.gov.pl/nabory/1-93/
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. 22 574 07 07


Granty na Eurogranty


Program: POIR 2.3.6 Granty na Eurogranty
Instytucja udzielająca wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Termin przyjmowania wniosków: 21.01.2020 do 12.01.2021, 01.04.2021 do 27.01.2022
Poziom dofinansowania: do 100%
Minimalna wartość projektu: 500 tys. zł
Maksymalna wartość projektu:
•    projekt ze studium wykonalności dla samodzielnie aplikujących - 280 060,00 zł;
•    projekt ze studium wykonalności dla aplikujących w konsorcjum - 239 310,00 zł;
•    projekt bez studium wykonalności dla samodzielnie aplikujących - 64 000,00 zł;
•    projekt bez studium wykonalności dla aplikujących w konsorcjum - 23 250,00 zł;
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: Mikro, mali i średni przedsiębiorcy
Na co można otrzymać dofinansowanie:
przygotowanie projektu planowanego do realizacji w ramach programów UE zarządzanych centralnie: LIFE, COME, HORYZONT 2020, KREATYWNA EUROPA - w szczególności:
•    organizacja spotkań związanych z przygotowaniem projektu, w tym podróże służbowe;
•    poszukiwane partnerów do projektu;
•    przygotowanie wniosku/aplikacji, w tym studium wykonalności;
•    korekta wniosku/aplikacji;
•    prezentacja wniosku przed komisją;
•    usługi doradcze;
•    koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio związanych z przygotowaniem projektu;
•    tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej;
Uwaga:
Przedsiębiorca składający wniosek aplikacyjny w konsorcjum występuje jako koordynator, lider work package lub członek konsorcjum (partner);
Więcej informacji:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty#dokumenty

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
info@parp.gov.pl
tel. 22 574 07 07, 0 801 332 202Baza Usług Rozwojowych


Program: Podmiotowy System Finansowania
Instytucja udzielająca wsparcia: Stowarzyszenie na rzecz spółdzielni socjalnych
Termin przyjmowania wniosków: do 31.03.2023
Poziom dofinansowania:
•    mikroprzedsiębiorstwo - do 80%;
•    małe przedsiębiorstwo - do 70%;
•    średnie przedsiębiorstwo - do 50% ;
Maksymalna wartość projektu: do 6250,00 zł netto na 1 pracownika
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
Na co można otrzymać dofinansowanie:
wsparcie rozwoju przedsiębiorców i ich pracowników w modelu popytowym - przedsiębiorca samodzielnie wybiera usług ęz Bazy Usług Rozwojowych, która odpowiada na jego indywidualne potrzeby rozwojowe, m. in.:
•    studia podyplomowe;
•    kursy, szkolenia, warsztaty;
•    coaching, mentoring;
•    doradztwo;
•    e-learning;
•    egzaminy;
Uwaga:
Poziom dofinansowania uzależniony jest od spełnienia przez beneficjenta następujących kryteriów:
•    przedsiębiorca działa w branży smart specialisation;
•    projekt obejmuje wsparciem pracowników w wieku 50+;
•    projekt obejmuje wsparciem pracowników o niskich kwalifikacjach;
•    projekt obejmuje usługi kończące się zdobyciem kwalifikacji;
Więcej informacji:
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-dofinansowanie
Stowarzyszenie na rzecz spółdzielni socjalnych
ul. Górecka 115
61-475 Poznań
biuro@spoldzielnia.org
http://www.spoldzielnie.org/cat,20
tel. 61 887 11 66

Energia


Program: Energia Plus
Instytucja udzielająca wsparcia: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Termin przyjmowania wniosków: nabór ciągły od 01.10.2020 do 17.12.2021
Poziom dofinansowania: do 50%
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: przedsiębiorcy;
Na co można otrzymać dofinansowanie:
przedsięwzięcia służące zmniejszeniu negatywnego oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko poprzez działania inwestycyjne, w szczególności przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie zużycia surowców wtórnych, ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery, poprawę efektywności energetycznej oraz obejmujące nowe źródła ciepła i energii, w tym zasoby geotermalne, np.;
•    budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadząca do zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych poprzez technologie bezodpadowe oraz niskoodpadowe, technologie ograniczające jednostkowe zużycie wody i systemy zamkniętych obiegów wody;
•    modernizacja urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych;
•    modernizacja lub wymiana elektrofiltrów, układów i instalacji odpylania;
•    energooszczędne systemy napędowe;
•    instalacje łagodnego rozruchu, falowniki do pomp i wentylatorów;
•    energooszczędne sprężarki i systemy ich sterowania;
•    wewnętrzne sieci przesyłowe energii, w tym ograniczenie przepływów mocy biernej;
•    energooszczędne systemy oświetleniowe;
•    prostowniki napędów sieciowych;
•    niskostratne transformatory w lokalnych systemach elektroenergetycznych i wewnętrznych sieciach dystrybucyjnych;
•    odnawialne źródła energii, w tym turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, małe elektrownie wodne, systemy geotermalne, pompy ciepła, kogeneracja;
•    termomodernizacja budynków przemysłowych i biurowych;
•    rekuperacja i odzyskiwanie ciepła z procesów i urządzeń;
•    modernizacja wewnętrznych sieci grzewczych;
•    modernizacja procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej;
•    wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością;
•    nowe źródła ciepła i energii elektrycznej - budowa lub przebudowa jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej, w których do produkcji energii wykorzystuje się energię ze źródeł odnawialnych, ciepło odpadowe lub ciepło pochodzące z kogeneracji;
•    modernizacja rozbudowa sieci ciepłowniczych;
•    przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji;
•    budowa nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej ciepłowni/ elektrociepłowni/ elektrowni geotermalnej, itp.;
Uwaga:
NFOŚiGW na podstawie złożonej dokumentacji aplikacyjnej podejmuje decyzję o formie udzielenia wsparcia w postaci bezzwrotnej dotacji lub pożyczki.
Więcej na temat parametrów pożyczki: http://tcwp.pl/page/read/pozyczki
Więcej informacji:
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/energia-plus/nabor-ii-wnioskow-2020-2021/
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa
energia.plus@nfosigw.gov.pl

Akceleratory


Program: POIR 2.5 Programy Akceleracyjne
Instytucja udzielająca wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Termin przyjmowania wniosków: 09.11.2018 do 31.12.2021
Poziom dofinansowania: do 100%
Maksymalna wartość projektu: 250 tys zł, przy czym:
•    do 200 tys. zł dofinansowanie projektu na rozwój technologii i przygotowanie jej do wdrożenia
•    do 50 tys. zł na zakup usług prawnych, księgowych i doradczych.
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
Osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą na terytorium Polski w formie spółki kapitałowej, która:
•    posiada status mikroprzedsiębiorstwa lub małego przedsiębiorstwa,
•    nie była notowana na giełdzie w okresie do 5 lat od dnia jej rejestracji w odpowiednim rejestrze i która nie dokonała podziału zysków i nie została utworzona w wyniku połączenia.
Na co można otrzymać dofinansowanie:
programy akceleracyjne dla start-upów, przy aktywnym udziale odbiorców technologii, tj. średnich i dużych przedsiębiorców obejmujące przeprowadzenie eksperymentów biznesowych, weryfikację hipotez badawczych oraz przetestowanie produktów i technologii, w szczególności:
•    usługi mentorskie i doradcze;
•    wsparcie specjalistów z poszczególnych obszarów specjalizacji technologicznej, prawa i aspektów biznesowych;
•    szkolenia i warsztaty;
•    networking łączący start-upy z dużymi i średnimi przedsiębiorstwami (potencjalnymi odbiorcami technologii i produktów);
•    analiza umów (np. inwestycyjnych, partnerskich czy licencyjnych) i wycena spółki;
•    opracowanie modelu współpracy start-upu z odbiorcą technologii;
•    dostęp do infrastruktury badawczej i ekspertów;
•    analiza własności intelektualnej;
•    pozyskanie przedsiębiorstw jako strategicznych lead customers lub users;
•    przedstawienie swojego projektu na wydarzeniach krajowych oraz międzynarodowych;
•    pozyskanie dodatkowych inwestorów spośród funduszy VC;
•    promocję projektu;
Uwaga:
Program prowadzony jest przez 10 operatorów. Ich zadaniem jest przyspieszenie rozwoju polskich startupów poprzez m.in. doprowadzenie do etapu testowania ich rozwiązania w dużych spółkach, a przy tym zwiększenie skali ich działalności. Więcej informacji u operatorów programu:
•    Polska Przedsiębiorcza
•    Brinc
•    MIT Enterprise Forum CEE
•    Space3ac
•    Startup Spark 2.0
•    KPT
•    IDEA Global
•    IMPACT_Poland
•    INDUSTRYLAB II
•    AccelUP
Grant rozliczany jest w oparciu o kamienie milowe, wyznaczane przez akceleratory.
Więcej informacji:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/programy-akceleracyjne
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  
22 574 07 07 oraz 0 801 332 202


Przemysł 4.0 - Pilotaż


Program: POIR 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów innoLAB
Instytucja udzielająca wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Termin przyjmowania wniosków: 28.04.2021 r. do 30.06.2021 r.
Poziom dofinansowania: do 85%, w tym pomoc na usługi doradcze do 50%
Maksymalna wartość projektu: 800 tys. zł
Kto może się ubiegać o dofinansowanie:
mali lub średni (z wyłączeniem mikro) przedsiębiorcy prowadzący działalność produkcyjną, którzy w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie ostatnich 3 lat osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 2 miliony złotych;
Na co można uzyskać dofinansowanie:
projekty dotyczące przygotowania do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 lub wdrożenia wybranego obszaru działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji w działalności produkcyjnej wnioskodawcy, które są wynikiem opracowanej mapy drogowej (https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/420/Za-4---zakres-minimalny-mapy-drogowej.pdf), w szczególności obejmujące:
•    usługi opracowania mapy drogowej,
•    usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej,
•    zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji,
•    zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
W ramach projektu mogą być dofinansowane zakupy związane z następującymi technologiami, stanowiącymi warstwę bazową dla planowanych przemian:
•    BigData oraz działania związane z analizą danych;
•    Roboty przemysłowe;3
•    Przemysłowy Internet rzeczy;
•    Integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS);
•    Cyberbezpieczeństwo;
•    Chmura obliczeniowa;
•    Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość;
•    Sztuczna inteligencja;
•    Blockchain;
•    Druk addytywny (druk 3D).
Uwaga:
•    Grant stanowi pomoc de minimis w zakresie usług doradczych oraz regionalną pomoc inwestycyjną w zakresie nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
•    okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy;
•    Maksymalna wartość kosztów, dot. opracowania mapy drogowej nie może przekroczyć 100 tys. zł;
Więcej informacji:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/przemysl-4-0#dokumenty

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
info@parp.gov.pl
tel. 22 574 07 07 lub 0 801 332 202
;