Fundusze unijne

Inkubacja Start-upów

Program: WRPO 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw
Instytucja udzielająca wsparcia: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Poziom dofinansowania:
do 85%
Maksymalna wartość projektu: do 100 tys zł, w tym na inwestycje do 50 tys. zł, w zależności od Pośrednika
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy w początkowej fazie działalności, którzy:
•    istnieją nie dłużej niż 2 lata;
•    działają na terenie województwa wielkopolskiego;
•    są innowacyjne, tj. produkt, usługa, sposób organizacji można określić jako innowacyjne, nowe, wyróżniające się od innych i wyprzedzające trendy
Na co można otrzymać dofinansowanie:

•    usługi doradcze, np. pozyskiwanie finansowania, inwestora zewnętrznego, analiza finansowa, wykorzystanie umiejętności miękkich, strategie biznesowe, ochrona własności intelektualnej, marketing i sprzedaż, zarządzanie zasobami ludzkimi, biznesplan;
•    powszechne usługi okołobiznesowe, np. usługi rachunkowe, doradztwo prawne i podatkowe, kadry i płace, sekretariat;
•    usługi specjalistyczne, np. analizy laboratoryjne, networking, transfer technologii, audyty;
•    udostępnienie infrastruktury: powierzchnia biurowa, laboratoria, salki konferencyjne, sprzęt i oprogramowanie;
•    wsparcie inwestycyjne na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
Uwaga:
Wysokość wsparcia inwestycyjnego oraz zakres proponowanych usług jest zróżnicowany w zależności od Pośrednika.  Każdy z nich określa też dodatkowe kryteria, jakie powinien spełnić potencjalny uczestnik projektu np. co do branży, w której powinien działać.
Więcej informacji:
Programy inkubacji znajdują się na stronach internetowych Instytucji Otoczenia Biznesu wybranych do realizacji działań przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego:

Poznański Park Naukowo-Technologiczny

Prometeia Capital

Leszczyńskie Centrum Biznesu

YouNick Technology Park

W kwietniu 2020 r. ogłoszony został kolejny konkurs na pośredników. Termin naboru wydłużono do 24.07.2020 r. Na stronie konkursu została ogłoszona lista pośredników, z którymi UMWW podpisze umowy na realizację programu.

Strona konkursu: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/378


Wielkopolski Inkubator Ekoprzedsiębiorczości

Leszczyńskie Centrum Biznesu sp. z o.o.

Turecka Izba Gospodarcza

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego
Samozatrudnienie

Program: WRPO 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość
Instytucja udzielająca wsparcia: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Poziom dofinansowania: 20 528,00 zł + wsparcie pomostowe
Minimalny wkład własny: 2 522,00 zł
Termin przyjmowania wniosków: 18.01.2021 r. do 31.01.2021 r.; 07.06.2021 r. do 18.06.2021 r.
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
osoby pracujące, bezrobotne i bierne zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego, powyżej 30. roku życia, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą i jednocześnie należą do jednej z następujących grup:
•    osoby ubogie pracujące;
•    osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia;
•    bezrobotni  mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia;
•    osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo  w wieku 30 lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach);
•    imigranci oraz reemigranci;
•    osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny.
Na co można otrzymać dofinansowanie:
dotacje na własną działalność oraz finansowe wsparcie pomostowe przez 12 miesięcy w wysokości:
•    1 514,50 PLN netto/miesiąc  – podstawowe wsparcie pomostowe;
•    637,50 PLN netto/miesiąc – dodatkowe wsparcie pomostowe w przypadku założenia działalności w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE);
•    637,50 PLN netto/miesiąc – dodatkowe wsparcie pomostowe w przypadku założenia działalności w branżach w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation);
Udzielenie dotacji poprzedzone jest:
•    Konsultacją z doradcą zawodowym,
•    Szkoleniami w zakresie "ABC Przedsiębiorczości z uwzględnieniem aspektów inteligentnych specjalizacji oraz odnawialnych źródeł energii” oraz warsztatami sporządzania biznesplanu,
•    Złożeniem wniosku o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe wraz z Biznesplanem;
Uwaga:
Na etapie rekrutacji dodatkowe punkty przydzielane są osobom należącym do jednej z poniższych grup priorytetowych:
•    osoby pracujące;
•    osoby bezrobotne;
•    osoby, które utworzą działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation);
•    osoby, które utworzą działalność w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE);
•    osoby, które zadeklarują stworzenie dodatkowego miejsca pracy.
Więcej informacji:

http://warp.org.pl/oferta/dotacje/dotacja-na-twoja-firme/
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Piekary 19, 61-823 Poznań
Telefon: 61 65 63 500
e-mail: twojafirma@warp.org.plDotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Program: WRPO 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych
Instytucja udzielająca wsparcia: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Poziom dofinansowania:
95%
Maksymalna wartość projektu: w zależności od pośrednika
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
Osoby przewidziane do zwolnienia, zagrożone zwolnieniem z pracy lub zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika
Na co można otrzymać dofinansowanie:
•    doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania,
•    pośrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne,
•    szkolenia, kursy, staże, studia podyplomowe, praktyki zawodowe
•    subsydiowane zatrudnienie,
•    dodatek relokacyjny lub sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia,
•    wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w formie dotacji połączone z pomostowym wsparciem finansowym oraz indywidualnymi usługami doradczymi o charakterze specjalistycznym
Uwaga:
Wysokość wsparcia inwestycyjnego oraz zakres proponowanych usług jest zróżnicowany w zależności od Pośrednika.  Każdy z nich określa też dodatkowe kryteria, jakie powinien spełnić potencjalny uczestnik projektu.
Więcej informacji:
Lista instytucji-pośredników, które realizują projekty w ramach tego działania:

STOWARZYSZENIE NA RZECZ SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH

EDUFIN sp. z o.o.

EURO consulting

DAILY SCHOOL

ALTER EGO

MM CONSULTING

FUNDACJA AKTYWNYCH INICJATYW ROZWOJU

CENTRALNA AGENCJA ROZLICZEŃ

CITYSCHOOL

ATUM
;