Fundusze unijne

Inkubacja Start-upów

Program: WRPO 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw


Instytucja udzielająca wsparcia: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego


Poziom dofinansowania:
do 85%


Maksymalna wartość projektu: do 100 tys zł, w tym na inwestycje do 50 tys. zł, w zależności od Pośrednika


Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy w początkowej fazie działalności, którzy:
•    istnieją nie dłużej niż 2 lata;
•    działają na terenie województwa wielkopolskiego;
•    są innowacyjne, tj. produkt, usługa, sposób organizacji można określić jako innowacyjne, nowe, wyróżniające się od innych i wyprzedzające trendy;


Na co można otrzymać dofinansowanie:

•    usługi doradcze, np. pozyskiwanie finansowania, inwestora zewnętrznego, analiza finansowa, wykorzystanie umiejętności miękkich, strategie biznesowe, ochrona własności intelektualnej, marketing i sprzedaż, zarządzanie zasobami ludzkimi, biznesplan;
•    powszechne usługi okołobiznesowe, np. usługi rachunkowe, doradztwo prawne i podatkowe, kadry i płace, sekretariat;
•    usługi specjalistyczne, np. analizy laboratoryjne, networking, transfer technologii, audyty;
•    udostępnienie infrastruktury: powierzchnia biurowa, laboratoria, salki konferencyjne, sprzęt i oprogramowanie;
•    wsparcie inwestycyjne na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;


Uwaga:
Wysokość wsparcia inwestycyjnego oraz zakres proponowanych usług jest zróżnicowany w zależności od Pośrednika.  Każdy z nich określa też dodatkowe kryteria, jakie powinien spełnić potencjalny uczestnik projektu np. co do branży, w której powinien działać.


Więcej informacji:
Programy inkubacji znajdują się na stronach internetowych Instytucji Otoczenia Biznesu wybranych do realizacji działań przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego:

Poznański Park Naukowo-Technologiczny

Turecka Izba Gospodarcza

Prometeia Capital

Leszczyńskie Centrum Biznesu

YouNick Technology ParkDotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Program: WRPO 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość


Instytucja udzielająca wsparcia: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego


Poziom dofinansowania: 85%


Maksymalna wartość projektu: w zależności od Pośrednika


Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
Osoby bezrobotne, bierne zawodowo, powyżej 29 roku życia, z jednej z poniższych grup:
•    osoby długotrwale bezrobotne
•    osoby w wieku 50+
•    kobiety
•    osoby z niepełnosprawnościami
•    osoby o niskich kwalifikacjach.


Na co można otrzymać dofinansowanie:
Szkolenia przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, obejmujące m.in.:
•    diagnozę kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
•    wsparcie szkoleniowo-doradcze przygotowującego do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej
•    wsparcia finansowe w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności
•    wsparcie pomostowe – finansowe oraz w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym

Uwaga:
Wysokość wsparcia inwestycyjnego oraz zakres proponowanych usług jest zróżnicowany w zależności od Pośrednika.  Każdy z nich określa też dodatkowe kryteria, jakie powinien spełnić potencjalny uczestnik projektu.

Więcej informacji:
Poniżej lista instytucji realizujących projekty na terenie woj. Wielkopolskiego:

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu      

Kompass Consulting Buczkowski Maciej

TEB Edukacja sp. z o.o.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o.       

Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k.

Consultor sp. z o.o.

EURO Consulting Wioletta Żybort

GAMMA D. Didiuk i M. Wasilewski spółka jawna

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” sp. z o.o.

Paweł Rozmarynowski ARTCOM

ERMAC Maciej Raatz

Fundacja Instytut Projektów Innowacyjnych

Fundacja AKME

VERBUM – Akademia Szkoleń sp. z o.o.

Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz

OEG sp. z o.o. sp. k.Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Program: WRPO 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych


Instytucja udzielająca wsparcia: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego


Poziom dofinansowania:
95%


Maksymalna wartość projektu: w zależności od pośrednika


Termin przyjmowania wniosków: wrzesień/październik 2018 r. – dla pośredników. Terminy naborów uczestników do projektów określą pośrednicy – przyszły rok.


Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
Osoby przewidziane do zwolnienia, zagrożone zwolnieniem z pracy lub zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika

Na co można otrzymać dofinansowanie:
•    doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania,
•    pośrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne,
•    szkolenia, kursy, staże, studia podyplomowe, praktyki zawodowe
•    subsydiowane zatrudnienie,
•    dodatek relokacyjny lub sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia,
•    wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w formie dotacji połączone z pomostowym wsparciem finansowym oraz indywidualnymi usługami doradczymi o charakterze specjalistycznym

Uwaga:
Wysokość wsparcia inwestycyjnego oraz zakres proponowanych usług jest zróżnicowany w zależności od Pośrednika.  Każdy z nich określa też dodatkowe kryteria, jakie powinien spełnić potencjalny uczestnik projektu.

Więcej informacji:
Lista instytucji-pośredników, które będą realizowały projekty w ramach tego działania pojawi się na stronach Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego po rozstrzygnięciu konkursu.

;