Instrumenty rynku pracy

Untitled Document

Kształcenie ustawiczne pracowników

Program: Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Instytucja udzielająca wsparcia:
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Termin przyjmowania wniosków:
26.01-29.01.2021 r.
Poziom dofinansowania:
do 80%, mikroprzedsiębiorstwa do 100%
Maksymalna wartość projektu:
6 tys zł na osobę
Minimalny wkład własny:
20%
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
Pracodawcy działających na terenie Poznania lub powiatu poznańskiego
Na co można otrzymać dofinansowanie:
dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy, w szczególności:
•   wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
•    wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
•    wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
•    wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
•    wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
•    wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
•    wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
•    wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
Otrzymane środki można przeznaczyć na:
•    kursy i studia podyplomowe;
•    egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności,  kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
•    badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia;
•    ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;
Uwaga:
Wsparcie w ramach Krajowego Fundusz Szkoleniowego udzielane jest ze środków Funduszu Pracy i stanowi dla przedsiębiorcy pomocy de minimis.
Więcej informacji:
http://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy
https://poznan.praca.gov.pl/-/13946317-nabor-wnioskow-z-krajowego-funduszu-szkoleniowego-2021
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań
Informacja PUP Poznań
tel. 61 8345-679
e-mail: info@pup.poznan.pl

 Refundacja kosztów stanowiska pracy

Program: Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
Instytucja udzielająca wsparcia: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Termin przyjmowania wniosków: nabór ciągły do wyczerpania środków
Maksymalna wartość projektu: 6-krotne przeciętne wynagrodzenie brutto na jedno stanowisko - w 2021 r. jest to kwota 31 013,58 zł
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
•    podmiot prowadzący działalność gospodarczą;
•    niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła;
•    żłobek lub klub dziecięcy;
•    osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium RP, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, zatrudniająca w okresie ostatnich sześciu miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy;
Na co można otrzymać dofinansowanie:
utworzenie lub doposażenie stanowiska pracy i zatrudnienie na tym stanowisku skierowanej osoby bezrobotnej, w szczególności:
•    zakup środków trwałych,
•    zakup urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii,
przy czym pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia osoby bezrobotnej na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy i utrzymania przez ten okres stanowiska utworzonego w związku z przyznaną refundacją.
Uwaga:
Refundacja jest przyznawana wnioskodawcy, który zamierza wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy w zakładzie zlokalizowanym na terenie miasta Poznania lub powiatu poznańskiego. Wsparcie stanowi dla przedsiębiorcy pomocy de minimis.
Więcej informacji:
http://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/wsparcie-tworzenia-miejsc-pracy/refundacja-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowiska-pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań
Informacja PUP Poznań
tel. 61 8345-679
e-mail: info@pup.poznan.pl

 Prace interwencyjne

Program: Prace interwencyjne
Instytucja udzielająca wsparcia:
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Termin przyjmowania wniosków:
nabór ciągły do wyczerpania środków
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
pracodawca lub przedsiębiorca
Na co można otrzymać dofinansowanie:
zatrudnienie bezrobotnego z dofinansowaniem obejmującym zwrot części kosztów poniesionych na:
•    wynagrodzenia,
•    nagrody,
•    składki na ubezpieczenia społeczne. 
Dofinansowanie może być wypłacane:
•    przez okres 6 miesięcy - w wysokości kwoty zasiłku dla bezrobotnych i składek na ubezpieczenia społeczne, tj. 1 416,00 zł za każdego zatrudnionego bezrobotnego;
•    przez okres 12 miesięcy - jeżeli zwrot obejmuje koszty poniesione co drugi miesiąc, w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne, tj. 3 304,00 zł  za każdego bezrobotnego;
Uwaga:
•    Bezrobotni powyżej 50 roku życia mogą korzystać z prac interwencyjnych w wydłużonym okresie, tj. przez 24 miesiące (lub 48 miesięcy, gdy refundacja następuje za co drugi miesiąc);
•    Pracodawca po zakończeniu okresu refundacji jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez wskazany w umowie okres - w przypadku prac interwencyjnych trwających do 6 miesięcy jest to okres 3 miesięcy, natomiast w przypadku prac interwencyjnych trwających 12 miesięcy jest to okres 6 miesięcy;
Więcej informacji:
https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/wsparcie-tworzenia-miejsc-pracy/prace-interwencyjne
https://poznan.praca.gov.pl/-/14117758-zapraszamy-pracodawcow-do-wspolpracy-nabor-wnioskow
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań
Informacja PUP Poznań
tel. 61 8345-679
e-mail: info@pup.poznan.plRefundacja składek ZUS

Program: Jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenia społeczne
Instytucja udzielająca wsparcia:
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Maksymalna wartość projektu:
300% minimalnego wynagrodzenia za pracę - w 2021 r. jest to kwota 8 400,00 zł;
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
każdy pracodawca
Na co można otrzymać dofinansowanie:
jednorazowa refundacja składek za każdego bezrobotnego przyjętego do pracy ze skierowania powiatowego urzędu pracy, dla którego wykonano profil pomocy oraz zaplanowano tę formę pomocy w indywidualnym planie działania, przy czym:
•    pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz
•    po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony.
Więcej informacji:
http://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/wsparcie-tworzenia-miejsc-pracy/jednorazowa-refundacja-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań
Informacja PUP Poznań
tel. 61 8345-679
e-mail: info@pup.poznan.pl

 Świadczenie aktywizacyjne

Program: Świadczenie aktywizacyjne
Instytucja udzielająca wsparcia: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Termin przyjmowania wniosków: nabór ciągły do wyczerpania środków
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
pracodawca lub przedsiębiorca
Na co można otrzymać dofinansowanie:
zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy osoby bezrobotnej będącej rodzicem powracającym na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem, bądź opiekuna osoby zależnej, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy zrezygnował z pracy ze względu na wychowywanie dziecka lub sprawowanie opieki nad osobą zależną.
Refundacji udziela się pracodawcy na okres 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę lub na 18 miesięcy w wysokości 1/3 minimalnego wynagrodzenia (minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące od 01.01.2021 r. wynosi 2 800,00 zł).
Uwaga:
Pracodawca, stosownie do zawartej umowy, zobowiązany jest do utrzymania w zatrudnieniu skierowanej osoby bezrobotnej odpowiednio 6 lub 9 miesięcy.
Więcej informacji:
http://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/wsparcie-tworzenia-miejsc-pracy/swiadczenie-aktywizacyjne
https://poznan.praca.gov.pl/-/14117758-zapraszamy-pracodawcow-do-wspolpracy-nabor-wnioskow
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań
Informacja PUP Poznań
tel. 61 8345-679
e-mail: info@pup.poznan.pl

 Bon zatrudnieniowy

Program: Bon zatrudnieniowy
Instytucja udzielająca wsparcia: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Termin przyjmowania wniosków: nabór ciągły do wyczerpania środków
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: pracodawcy
Na co można otrzymać dofinansowanie:
refundacja kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 12 miesięcy w wysokości zasiłku dla bezrobotnych w związku z zatrudnieniem bezrobotnego posiadacza bonu, przy czym przyznanie bonu musi wynikać z ustalonego dla bezrobotnego profilu pomocy i być ujęte w indywidualnym planie działania.
Bon zatrudnieniowy może być przyznany zarejestrowanej osobie bezrobotnej w wieku do 30 roku życia, która znalazła pracodawcę chętnego zatrudnić ją na okres co najmniej 18 miesięcy.
Więcej informacji:
http://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/wsparcie-tworzenia-miejsc-pracy/bon-zatrudnieniowy
https://poznan.praca.gov.pl/-/14117758-zapraszamy-pracodawcow-do-wspolpracy-nabor-wnioskow
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań
Stanowisko ds. instrumentów rynku pracy,
pok. 110,
telefon: 061 8345 645, 677

 Zatrudnienie bezrobotnego 50+

Program: Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50+
Instytucja udzielająca wsparcia: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Termin przyjmowania wniosków: nabór ciągły do wyczerpania środków
Maksymalna wartość projektu:
50% minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie (minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące od 01.01.2021 r. wynosi 2 800,00 zł);
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: pracodawca lub przedsiębiorca
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego w wieku 50 lat i więcej skierowanego przez urząd pracy przez okres:
•    12 miesięcy w przypadku bezrobotnych w wieku 50 lat - 60 lat,
•    24 miesięcy w przypadku bezrobotnych, którzy ukończyli 60 lat.
Uwaga:
Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po zakończeniu dofinansowania przez okres równy co najmniej połowie okresu dofinansowania, tj.:
•    przez okres 6 miesięcy w przypadku 12-miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia osób w wieku 50-60 lat;
•    przez okres 12 miesięcy w przypadku 24-miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia osób w wieku powyżej 60 lat;
Więcej informacji:
http://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/wsparcie-tworzenia-miejsc-pracy/dofinansowanie-wynagrodzenia-za-zatrudnienie-bezrobotnego-w-wieku-50-
https://poznan.praca.gov.pl/-/14117758-zapraszamy-pracodawcow-do-wspolpracy-nabor-wnioskow
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań
stanowisko ds. instrumentów rynku pracy
pokój 110,
tel. 61 8345 677 lub 61 8345 645

 Telepraca

Program: Grant na telepracę
Instytucja udzielająca wsparcia: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Maksymalna wartość projektu: 6-krotnośc minimalnego wynagrodzenia za pracę lub 12-krotność w przypadku opiekuna osoby niepełnosprawnej (minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące od 01.01.2021 r. wynosi 2 800,00 zł);
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: pracodawca lub przedsiębiorca
Na co można otrzymać dofinansowanie:
utworzenie stanowiska telepracy dla bezrobotnego powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem bądź osobą zależną lub dla bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej
Uwaga:
Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres:
•    12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy;
•    18 miesięcy w wymiarze 1/2 etatu;
Więcej informacji:
https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/wsparcie-tworzenia-miejsc-pracy/grant-na-teleprace
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań
stanowisko ds. instrumentów rynku pracy
pokój 110,
tel. 61 8345 677 lub 61 8345 645

 Przystosowanie stanowiska pracy

Program: Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
Instytucja udzielająca wsparcia: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Maksymalna wartość projektu: dwudziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko pracy (przeciętne wynagrodzenie wg danych za III kwartał 2020 r. wynosi 5 168,93 zł);
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: pracodawcy
Na co można otrzymać dofinansowanie:
zwrot ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów:
•    adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych;
•    adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;
•    zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
•    rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa wyżej,
przy czym zwrot kosztów dotyczy osób niepełnosprawnych:
•    bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu, skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy;
•    pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, ale tylko w stosunku do tych osób których niepełnosprawność powstała w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy;
Uwaga:
Pracodawca zobowiązany jest zatrudnić osobę niepełnosprawną przez okres co najmniej 36 miesięcy
Więcej informacji:
http://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/zatrudnianie-niepelnosprawnych/zwrot-kosztow-przystosowania-stanowiska-pracy-dla-osoby-niepelnosprawnej
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań
Informacja PUP Poznań
tel. 61 8345-679
e-mail: info@pup.poznan.pl

 Wyposażenie stanowiska pracy

Program: Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
Instytucja udzielająca wsparcia: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Maksymalna wartość projektu: piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia na jedno stanowisko pracy (przeciętne wynagrodzenie wg danych za III kwartał 2020 r. wynosi 5 168,93 zł);
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
pracodawca, który:
•    prowadzi działalność przez okres co najmniej 12 miesięcy w zakładzie zlokalizowanym na terenie powiatu poznańskiego,
•    przez okres 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotną albo poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu.
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, obejmujący udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy wraz z niepodlegającym odliczeniu podatkiem VAT i podatkiem akcyzowym.
Więcej informacji:
http://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/zatrudnianie-niepelnosprawnych/zwrot-kosztow-wyposazenia-stanowiska-pracy-osoby-niepelnosprawnej
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań
stanowisko ds. przedsiębiorczości
pok. 16
tel. 61 8345-684, 61 8345-702, 61 8345-704

 Pracownik pomagający os. niepełnosprawnej

Program: Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy
Instytucja udzielająca wsparcia: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: pracodawcy
Na co można otrzymać dofinansowanie:
zwrot ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy
w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.
Uwaga:
Wysokość zwrotu ustala się dzieląc liczbę godzin przeznaczonych na pomoc osobom niepełnosprawnym przez liczbę godzin pracy osób niepełnosprawnych w danym miesiącu
i mnożąc uzyskany wynik przez kwotę najniższego wynagrodzenia. Liczba godzin przeznaczonych na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekroczyć 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.
Więcej informacji:
http://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/zatrudnianie-niepelnosprawnych/zwrot-kosztow-zatrudnienia-pracownika-pomagajacego-pracownikowi-niepelnosprawnemu-w-pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań
Informacja PUP Poznań
tel. 61 8345-679
e-mail: info@pup.poznan.pl

 Szkolenie os. niepełnosprawnej

Program: Zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego
Instytucja udzielająca wsparcia: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Maksymalna wartość projektu: 2-krotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie na jedna osobę (przeciętne wynagrodzenie wg danych za III kwartał 2020 r. wynosi 5 168,93 zł);
Poziom dofinansowania:
•    do 70% w przypadku MŚP
•    do 60% w przypadku dużych przedsiębiorców
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
pracodawca, który:
•    prowadzi działalność przez okres co najmniej 12 miesięcy w zakładzie zlokalizowanym na terenie powiatu poznańskiego,
•    nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
•    przez okres 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotną albo poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu.
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Pracodawca, który zatrudnia osoby niepełnosprawne może zorganizować dla nich szkolenie, a poniesione przez niego koszty tego szkolenia mogą zostać zrefundowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych., w szczególności:
•    wynagrodzenie osób prowadzących szkolenie;
•    wynagrodzenia tłumacza języka migowego albo lektora dla niewidomych lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej ruchowo, zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;
•    koszty podróży osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia;
•    koszty podróży przewodnika lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;
•    koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników szkolenia;
•    koszty usług doradczych;
•    koszty obsługi administracyjno-biurowej;
•    koszty wynajmu pomieszczeń;
•    koszty amortyzacji narzędzi i wyposażenia;
•    koszty materiałów szkoleniowych.
Uwaga:
W ramach refundacji pracodawca może także pokryć koszty zatrudnienia pracownika w okresie jego uczestnictwa w szkoleniu.
Więcej informacji:
http://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/zatrudnianie-niepelnosprawnych/zwrot-kosztow-szkolenia-pracownika-niepelnosprawnego
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań
Informacja PUP Poznań
tel. 61 8345-679
e-mail: info@pup.poznan.pl
Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

Program: Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
Instytucja udzielająca wsparcia: PFRON
Maksymalna wartość projektu:
•    1950 zł/miesiąc - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
•    1200 zł/miesiąc - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
•    450 zł/miesiąc - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
Kwoty, o których mowa wyżej, zwiększa się w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych o:
•    1200 zł/miesiąc - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
•    900 zł/miesiąc - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
•    600 zł/miesiąc - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
Maksymalny poziom dofinansowania:
•    75% dla pracodawców prowadzących działalność gospodarczą;
•    90% dla pracodawców nieprowadzących działalności gospodarczej;
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
•    pracodawcy zatrudniający mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
•    pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem w wysokości co najmniej 6%,
•    pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej.
Na co można otrzymać dofinansowanie:
miesięczne wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON, w szczególności:
•    wynagrodzenie brutto,
•    finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe,
•    obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy.
Więcej informacji:
https://www.pfron.org.pl/pracodawcy/dofinansowanie-wynagrodzen/wysokosc-dofinansowania-do-wynagrodzen-pracownikow-niepelnosprawnych/
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
Tel. (022) 50 55 500, (0) 800 533 335
www.pfron.org.pl

 


;