Instrumenty rynku pracy

Untitled Document

Kształcenie ustawiczne pracowników

Program: Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Instytucja udzielająca wsparcia: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Termin przyjmowania wniosków: nabór na rok 2019 r. został zakończony, informacje o kolejnym rozdaniu pojawią się pod koniec roku
Poziom dofinansowania: do 80%, mikroprzedsiębiorstwa do 100%
Maksymalna wartość projektu: 5 tys zł na pracownika
Minimalny wkład własny: 20%

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
Pracodawcy działających na terenie Poznania lub powiatu poznańskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie:
dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy, w szczególności:

 • wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;

Otrzymane środki można przeznaczyć na:

 • kursy i studia podyplomowe;
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności,  kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia;
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;

Uwaga:
Wsparcie w ramach Krajowego Fundusz Szkoleniowego udzielane jest ze środków Funduszu Pracy i stanowi dla przedsiębiorcy pomocy de minimis.
Więcej informacji:
http://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań
Informacja PUP Poznań
tel. 61 8345-679
e-mail: info@pup.poznan.pl

 Refundacja kosztów stanowiska pracy

Program: Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
Instytucja udzielająca wsparcia: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Termin przyjmowania wnioskównabór na rok 2019 r. został zakończony, informacje o kolejnym rozdaniu pojawią się pod koniec roku
Maksymalna wartość projektu: 6-krotne przeciętne wynagrodzenie brutto na jedno stanowisko

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą;
 • niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła;
 • osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium RP, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, zatrudniająca w okresie ostatnich sześciu miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy;

Na co można otrzymać dofinansowanie:
utworzenie lub doposażenie stanowiska pracy i zatrudnienie na tym stanowisku skierowanej osoby bezrobotnej, w szczególności:

 • zakup środków trwałych,
 • zakup urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii,

przy czym pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia osoby bezrobotnej na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy i utrzymania przez ten okres stanowiska utworzonego w związku z przyznaną refundacją.

Uwaga:
Refundacja jest przyznawana wnioskodawcy, który zamierza wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy w zakładzie zlokalizowanym na terenie miasta Poznania lub powiatu poznańskiego. Wsparcie stanowi dla przedsiębiorcy pomocy de minimis.

Więcej informacji:
http://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/wsparcie-tworzenia-miejsc-pracy/refundacja-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowiska-pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań
Informacja PUP Poznań
tel. 61 8345-679
e-mail: info@pup.poznan.pl

 Prace interwencyjne

Program: prace interwencyjne
Instytucja udzielająca wsparcia: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
Pracodawca niebędący w stanie likwidacji oraz niezalegający z podatkami
Na co można otrzymać dofinansowanie:
zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę z częściowym dofinansowaniem wynagrodzenia – zwrot części kosztów poniesionych na:

 • wynagrodzenia,
 • nagrody,
 • składki na ubezpieczenia społeczne,

przez okres 6 miesięcy (lub dłużej w zależności od wysokości wynagrodzenia i okresów podlegających refundacji)

Uwaga:
Pracodawca po zakończeniu okresu refundacji jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez wskazany w umowie okres po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne. W przypadku prac interwencyjnych trwających do 6 miesięcy – jest to okres 3 miesięcy, natomiast w przypadku prac interwencyjnych trwających 12 miesięcy lub dłużej – jest to okres 6 miesięcy.

Jeżeli pracodawca bezpośrednio po zakończeniu prac interwencyjnych trwających co najmniej 6 miesięcy zatrudniał skierowanego bezrobotnego przez okres dalszych 6 miesięcy i po upływie tego okresu dalej go zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy, starosta może przyznać pracodawcy jednorazową refundację wynagrodzenia w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie wyższej jednak niż 150% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu spełnienia tego warunku.

Więcej informacji:
http://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/wsparcie-tworzenia-miejsc-pracy/prace-interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań

Stanowisko ds. instrumentów rynku pracy
pokój 110,
tel. 61 8345 677 lub 61 8345 645

 Refundacja składek ZUS

Program: Jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenia społeczne
Instytucja udzielająca wsparcia: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Maksymalna wartość projektu: 300% minimalnego wynagrodzenia za pracę
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: każdy pracodawca
Na co można otrzymać dofinansowanie:
jednorazowa refundacja składek za każdego bezrobotnego przyjętego do pracy ze skierowania powiatowego urzędu pracy, dla którego wykonano profil pomocy oraz zaplanowano tę formę pomocy w indywidualnym planie działania, przy czym:

 • pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz
 • po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony.

Więcej informacji:
http://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/wsparcie-tworzenia-miejsc-pracy/jednorazowa-refundacja-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań
Informacja PUP Poznań
tel. 61 8345-679
e-mail: info@pup.poznan.pl

 Świadczenie aktywizacyjne

Program: Świadczenie aktywizacyjne
Instytucja udzielająca wsparcia: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: pracodawca lub przedsiębiorca
Na co można otrzymać dofinansowanie:
zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanej osoby bezrobotnej będącej rodzicem powracającym na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem bądź osobą zależną.
Refundacji udziela się pracodawcy na okres 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę lub na 18 miesięcy w wysokości 1/3 minimalnego wynagrodzenia. 
Uwaga:
Pracodawca, stosownie do zawartej umowy, zobowiązany jest do utrzymania w zatrudnieniu skierowanej osoby bezrobotnej odpowiednio 6 lub 9 miesięcy.

Więcej informacji:
http://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/wsparcie-tworzenia-miejsc-pracy/swiadczenie-aktywizacyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań
Informacja PUP Poznań
tel. 61 8345-679
e-mail: info@pup.poznan.pl

 Bon zatrudnieniowy

Program: Bon zatrudnieniowy
Instytucja udzielająca wsparcia: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: pracodawcy

Na co można otrzymać dofinansowanie:
refundacja kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 12 miesięcy w wysokości zasiłku dla bezrobotnych w związku z zatrudnieniem bezrobotnego posiadacza bonu, przy czym przyznanie bonu musi wynikać z ustalonego dla bezrobotnego profilu pomocy i być ujęte w indywidualnym planie działania.
Bon zatrudnieniowy może być przyznany zarejestrowanej osobie bezrobotnej w wieku do 30 roku życia, która znalazła pracodawcę chętnego zatrudnić ją na okres co najmniej 18 miesięcy.
Więcej informacji:
http://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/wsparcie-tworzenia-miejsc-pracy/bon-zatrudnieniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań

Stanowisko ds. instrumentów rynku pracy,
pok. 110,
telefon: 061 8345 645, 677

 Zatrudnienie bezrobotnego 50+

Program: Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50+
Instytucja udzielająca wsparcia: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Maksymalna wartość projektu: 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: pracodawca lub przedsiębiorca
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego w wieku 50 lat i więcej skierowanego przez urząd pracy przez okres:

 • 12 miesięcy w przypadku bezrobotnych w wieku 50 lat - 60 lat,
 • 24 miesięcy w przypadku bezrobotnych, którzy ukończyli 60 lat.

Uwaga:
Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po zakończeniu dofinansowania przez okres równy co najmniej połowie okresu dofinansowania, tj.:

 • przez okres 6 miesięcy w przypadku 12-miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia osób w wieku 50-60 lat;
 • przez okres 12 miesięcy w przypadku 24-miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia osób w wieku powyżej 60 lat;

Więcej informacji:
http://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/wsparcie-tworzenia-miejsc-pracy/dofinansowanie-wynagrodzenia-za-zatrudnienie-bezrobotnego-w-wieku-50-

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań

stanowisko ds. instrumentów rynku pracy
pokój 110,
tel. 61 8345 677 lub 61 8345 645

 Telepraca

Program: Grant na telepracę
Instytucja udzielająca wsparcia: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Maksymalna wartość projektu: 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: pracodawca lub przedsiębiorca
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego w wieku 50 lat i więcej skierowanego przez urząd pracy przez okres:

 • 12 miesięcy w przypadku bezrobotnych w wieku 50 lat - 60 lat,
 • 24 miesięcy w przypadku bezrobotnych, którzy ukończyli 60 lat.

Uwaga:
Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po zakończeniu dofinansowania przez okres równy co najmniej połowie okresu dofinansowania, tj.:

 • przez okres 6 miesięcy w przypadku 12-miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia osób w wieku 50-60 lat;
 • przez okres 12 miesięcy w przypadku 24-miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia osób w wieku powyżej 60 lat;

Więcej informacji:
http://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/wsparcie-tworzenia-miejsc-pracy/dofinansowanie-wynagrodzenia-za-zatrudnienie-bezrobotnego-w-wieku-50-

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań

stanowisko ds. instrumentów rynku pracy
pokój 110,
tel. 61 8345 677 lub 61 8345 645

 Przystosowanie stanowiska pracy

Program: Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
Instytucja udzielająca wsparcia: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Maksymalna wartość projektu: dwudziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko pracy
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: pracodawcy
Na co można otrzymać dofinansowanie:
zwrot ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów:

 • adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;
 • zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
 • rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa wyżej,

przy czym zwrot kosztów dotyczy osób niepełnosprawnych:

 • bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu, skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy;
 • pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, ale tylko w stosunku do tych osób których niepełnosprawność powstała w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy;

Uwaga:
Pracodawca zobowiązany jest zatrudnić osobę niepełnosprawną przez okres co najmniej 36 miesięcy

Więcej informacji:
http://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/zatrudnianie-niepelnosprawnych/zwrot-kosztow-przystosowania-stanowiska-pracy-dla-osoby-niepelnosprawnej

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań
Informacja PUP Poznań
tel. 61 8345-679
e-mail: info@pup.poznan.pl

 Wyposażenie stanowiska pracy

Program: Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
Instytucja udzielająca wsparcia: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Maksymalna wartość projektu: 28 tys. zł na jedno stanowisko pracy
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
pracodawca, który:

 • prowadzi działalność przez okres co najmniej 12 miesięcy w zakładzie zlokalizowanym na terenie powiatu poznańskiego,
 • nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
 • przez okres 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotną albo poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu.

Na co można otrzymać dofinansowanie:
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, obejmujący udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy wraz z niepodlegającym odliczeniu podatkiem VAT i podatkiem akcyzowym.
Więcej informacji:
http://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/zatrudnianie-niepelnosprawnych/zwrot-kosztow-wyposazenia-stanowiska-pracy-osoby-niepelnosprawnej

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań

stanowisko ds. przedsiębiorczości
pok. 16
tel. 61 8345-684, 61 8345-702, 61 8345-704

 Pracownik pomagający os. niepełnosprawnej

Program: Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy
Instytucja udzielająca wsparcia: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Kto może ubiegać się o dofinansowanie: pracodawcy

Na co można otrzymać dofinansowanie:
zwrot ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy
w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy. 

Uwaga:
Wysokość zwrotu ustala się dzieląc liczbę godzin przeznaczonych na pomoc osobom niepełnosprawnym przez liczbę godzin pracy osób niepełnosprawnych w danym miesiącu
i mnożąc uzyskany wynik przez kwotę najniższego wynagrodzenia. Liczba godzin przeznaczonych na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekroczyć 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.

Więcej informacji:
http://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/zatrudnianie-niepelnosprawnych/zwrot-kosztow-zatrudnienia-pracownika-pomagajacego-pracownikowi-niepelnosprawnemu-w-pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań

Informacja PUP Poznań
tel. 61 8345-679
e-mail: info@pup.poznan.pl

 Szkolenie os. niepełnosprawnej

Program: Zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego
Instytucja udzielająca wsparcia: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Maksymalna wartość projektu: 2- krotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie na jedna osobę
Poziom dofinansowania:


Rodzaj szkolenia

Typ przedsiębiorcy

Mały

Średni

Duży

Ogólne

80%

80%

70%

Specjalistyczne

55%

45%

35%


Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
pracodawca, który:

 • prowadzi działalność przez okres co najmniej 12 miesięcy w zakładzie zlokalizowanym na terenie powiatu poznańskiego,
 • nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
 • przez okres 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotną albo poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu.

Na co można otrzymać dofinansowanie:
Pracodawca, który zatrudnia osoby niepełnosprawne może zorganizować dla nich szkolenie, a poniesione przez niego koszty tego szkolenia mogą zostać zrefundowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych., w szczególności:

 • wynagrodzenie osób prowadzących szkolenie;
 • wynagrodzenia tłumacza języka migowego albo lektora dla niewidomych lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej ruchowo, zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 • koszty podróży osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia;
 • koszty podróży przewodnika lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 • koszty zakwaterowania i wyżywienia osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia oraz tłumacza języka migowego albo lektora dla osób niewidomych;
 • koszty usług doradczych, związanych z danym szkoleniem;
 • koszty obsługi administracyjno-biurowej stanowiące wydatki bieżące związane z realizacją szkolenia;
 • koszty wynajmu pomieszczeń związanych bezpośrednio z realizacją szkolenia;
 • koszty amortyzacji narzędzi i wyposażenia;
 • koszty materiałów szkoleniowych.

Uwaga:
W ramach refundacji pracodawca może także pokryć koszty zatrudnienia pracownika w okresie jego uczestnictwa w szkoleniu.
Więcej informacji:
http://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/zatrudnianie-niepelnosprawnych/zwrot-kosztow-szkolenia-pracownika-niepelnosprawnego

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań

Informacja PUP Poznań
tel. 61 8345-679
e-mail: info@pup.poznan.pl
Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

Program: Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
Instytucja udzielająca wsparcia: PFRON

Maksymalna wartość projektu:

 • 1800 zł/miesiąc - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 • 1125 zł/miesiąc - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
 • 450 zł/miesiąc - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Kwoty, o których mowa wyżej, zwiększa się o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych. 

Maksymalny poziom dofinansowania: 90% faktycznie i terminowo poniesionych miesięcznych kosztów płacy
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

 • pracodawcy zatrudniający mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
 • pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem w wysokości co najmniej 6%,
 • pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie:
miesięczne wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON, w szczególności:

 • wynagrodzenie brutto,
 • finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe,
 • obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Więcej informacji:
http://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/zatrudnianie-niepelnosprawnych/miesieczne-dofinansowanie-do-wynagrodzen-osob-niepelnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
Tel. (022) 50 55 500, (0) 800 533 335
www.pfron.org.pl

 


;