Pożyczki

Jeremie2


To inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia polegająca na oferowaniu dedykowanych instrumentów inżynierii finansowej zwłaszcza start-up’om, przedsiębiorcom nie posiadającym historii kredytowej czy nie posiadającym zabezpieczeń o wystarczającej wartości.
Parametry pożyczki zawarto w tabeli poniżej:

ParametrMała pożyczka inwestycyjna
Pożyczka inwestycyjna
Kwota finansowaniado 500 tys. zł500 tys. zł - 2 mln zł
Okres spłatydo 7 latdo 10 lat
Oprocentowanieod 0,23%*od 0,23%*
Karencja w spłaciedo 6 m-cydo 8 m-cy
Wkład własnyniewymaganyniewymagany
Opłaty i prowizjebrakbrak
Dla kogoMŚP, start-upyMŚP
Cel finansowania
 • wzmocnienie potencjału gospodarczego przedsiębiorstw
 • zwiększenie i umocnienie ich pozycji na rynku
 • podniesienie konkurencyjności firm
 • wzmocnienie potencjału gospodarczego przedsiębiorstw
 • zwiększenie i umocnienie ich pozycji na rynku
 • podniesienie konkurencyjności firm
Przedmiot finansowania
 • tworzenie nowych przedsiębiorstw, dostarczanie kapitału początkowego lub kapitału na rozruch
 • rozszerzanie działalności
 • wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa
 • realizacja nowych projektów
 • przechodzenie na nowe rynki lub na nowe rozwiązania - w szczególności w ramach inwestycji związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych, wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług lub zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji
 • zakup lub wytworzenie środków trwałych oraz ich montaż, instalacja i uruchomienie
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych wraz z wdrożeniem
 • roboty budowlane i materiały niezbędne do wykonania tych robót
Dodatkowe wymaganiaInteligentne Specjalizacje oraz Wiejskie Obszary Funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowychKluczowe Obszary Inwestycyjne (innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne), Inteligentne Specjalizacje oraz Wiejskie Obszary Funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych
Pośrednicy udzielający pożyczkihttps://www.bgk.pl/pozyczki-unijne/oferta-pozyczek-unijnych/mala-pozyczka-inwestycyjna-76/#contactshttps://www.bgk.pl/pozyczki-unijne/oferta-pozyczek-unijnych/pozyczka-inwestycyjna-85/ 

* Wysokość oprocentowania uzależniona jest od pośrednika oraz indywidualnej sytuacji pożyczkobiorcyPożyczka na rozwój


Terminy naborów:
I runda: zakończona 17.10.2019
II runda: 16.01.2020-14.05.2020
III runda: 25.06.2020-22.10.2020
IV runda: 14.01.2021-15.04.2021
V runda: 03.06.2021-07.10.2021

Kwota pożyczki: 75 tys. zł - 500 tys. zł

Okres finansowania: do 5 lat

Oprocentowanie: od 2,5% do 6%

Karencja w spłacie: do 9 m-cy

Wkład własny: minimum 20%

Dla kogo: Mikro, mali przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium Polski od co najmniej 2 lat

Cel finansowania: sfinansowanie rozwoju przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w środki trwałe, zakup oprogramowania, integrację z parkiem maszynowym i systemami IT już funkcjonującymi w przedsiębiorstwie;
Przedmiot finansowania:

 • zakup i instalacja nowych środków trwałych, tj. maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia,
 • integracja nowych środków trwałych z istniejącym parkiem maszynowym,
 • zakup oprogramowania związanego z nabytymi środkami trwałymi,
 • integracja zakupionego oprogramowania z istniejącym parkiem maszynowym i systemem informatycznym
 • Po zrealizowaniu projektu zgodnie z umową można otrzymać od PARP dotację w kwocie do 40 tys. zł na refinansowanie części wkładu własnego.

Dodatkowe wymagania:

 • maksymalny okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy;
 • wydatki na zakup oprogramowania i jego integrację nie mogą przekroczyć 20% kwoty pożyczki;
 • wydatki związane z integracją zakupionych nowych środków trwałych z istniejącym parkiem maszynowym nie mogą przekroczyć 10% kwoty pożyczki;

Pośrednik udzielający pożyczki: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/57190:od-dzis-mozna-skladac-wnioski-w-programie-pozyczka-na-rozwoj-nawet-500-tys-zl-na-2-5-rocznie


Wsparcie w starcie II


Program: "Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II" z Funduszu Pracy Min. Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Instytucja udzielająca wsparcia: Bank Gospodarstwa Krajowego

Maksymalna wartość projektu: 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, publikowanego przez GUS w „Monitorze Polski” – aktualnie jest to kwota 31 013,58 zł.

Parametry pożyczki:

 • okres spłaty: do 3 lat,
 • oprocentowanie: 0,03% (lub 0,01% dla przedsiębiorców, którzy są opiekunami osób niepełnosprawnych ub na utworzenie miejsca pracy związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz dla żłobków lub klubów dziecięcych na utworzenie stanowisk pracy związanych bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi),
 • 12 m-cy karencji na spłatę kapitału,
 • brak prowizji i opłat;

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

 • podmioty mające swoją siedzibę w woj. zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim lub pomorskim;
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w tym osoby, które skorzystały z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Wsparcie w Starcie;
 • niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły;
 • producenci rolni;

Na co można otrzymać dofinansowanie:
utworzenie nowego stanowiska pracy dla:

 • Osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy, w tym skierowanej przez PUP w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • Opiekuna osoby niepełnosprawnej w niepełnym wymiarze czasu pracy (jednak nie mniejszym niż połowa pełnego wymiaru czasu);
 • Poszukującego pracy absolwenta w pełnym wymiarze czasu pracy;

przy czym zatrudnienie pracownika musi nastąpić na podstawie umowy o pracę.

Uwaga:
Środki z pożyczki nie mogą być wykorzystane na zakup od współmałżonka, najbliższego członka rodziny lub od osób pozostających z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym. Nie można również sfinansować zakupu środka transportu przeznaczonego do transportu drogowego towarów – w przypadku gdy działalność gospodarcza będzie dotyczyć drogowego transportu towarów.
W przypadku skorzystania zarówno z pożyczki na założenie działalności w ramach programu "Pierwszy biznes - Wsparcie w Starcie II" jak i z pożyczki na utworzenie miejsca pracy z tego samego programu dla osoby bezrobotnej skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy, istnieje możliwość ubiegania się o umorzenie części zadłużenia.

Wymagane zabezpieczenia:
Weksel własny pożyczkobiorcy oraz dodatkowo poręczenie dwóch osób fizycznych. W zależności od oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego możliwe jest też inne zabezpieczenie.

Więcej informacji:
http://wsparciewstarcie.bgk.pl/
Bank Gospodarstwa Krajowego wybrał 2 Pośredników finansowych, którzy udzielają wsparcia przedsiębiorcom w Woj. Wielkopolskim – jest to Polska Fundacja Przedsiębiorczości oraz Fundusz Regionu Wałbrzyskiego.


Ochrona środowiska


Instytucja udzielająca wsparcia: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Terminy naborów: nabór ciągły

Parametry pożyczki:

 • finansowanie: do 100% kosztów kwalifikowanych;
 • oprocentowanie: WIBOR 3M + 50 punktów bazowych, nie mniej niż 2% w skali roku;
 • karencja w spłacie: 1 rok;
 • okres spłaty: do 15 lat;
 • kwota pożyczki: od 1 mln zł do 300 mln zł;
 • częściowe umorzenie do 10%, nie więcej niż 1 mln zł;

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

 • osoby prawne;
 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną;
 • osoby fizyczne, w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą;

Na co można otrzymać dofinansowanie:

 • przedsięwzięcia związane z ochroną wód;
 • przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;
 • zadania modernizacyjne i inwestycyjne, służące ochronie środowiska;
 • przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami;
 • przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi;
 • wspomaganie energooszczędnego budownictwa drewnianego;
 • rozwój przemysłu produkcji środków technicznych i aparatury kontrolno-pomiarowej, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej;
 • rozwój sieci stacji pomiarowych, laboratoriów i ośrodków przetwarzania informacji, służących badaniu stanu środowiska;
 • wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku;
 • przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidowanie ich skutków dla środowiska;
 • wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii;
 • wspomaganie ekologicznych form transportu;
 • działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • przedsięwzięcia związane z ochroną i przywracaniem chronionych gatunków roślin lub zwierząt;
 • przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;
 • profilaktyka zdrowotna dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska;
 • edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju;
 • opracowywanie i wdrażanie nowych technik i technologii w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności dotyczących ograniczania emisji i zużycia wody, a także efektywnego wykorzystywania paliw;
 • przedsięwzięcia związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) oraz systemu weryfikacji technologii środowiskowych (ETV);
 • działania inwestycyjne w zakresie gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji;

Uwaga:

 • Udzielenie pomocy finansowej uzależnione jest od wywiązywania się przez Wnioskodawcę z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zapewnienia trwałości przedsięwzięcia rozumianej jako utrzymanie przedsięwzięcia oraz niepoddanie go istotnej modyfikacji mogącej wpłynąć negatywnie na efekt ekologiczny przez okres nie krótszy niż 3 lata od daty potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego.

Więcej informacji: https://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/jst-i-inne-podmioty/aktualne-nabory/nabor-wnioskow-w-trybie-ciaglym/


Energia plus


Instytucja udzielająca wsparcia: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Terminy naborów: nabór ciągły od 01.10.2020 do 17.12.2021

Parametry pożyczki:

 • finansowanie: do 85% kosztów kwalifikowanych;
 • oprocentowanie: WIBOR 3M + 50 punktów bazowych, nie mniej niż 2% w skali roku;
 • karencja w spłacie: 1 rok;
 • okres spłaty: do 15 lat;
 • kwota: od 1 mln zł do 300 mln zł;
 • częściowe umorzenia do 10%, nie więcej niż 1 mln zł;

Kto może ubiegać się o dofinansowanie: przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie:

przedsięwzięcia służące zmniejszeniu negatywnego oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko poprzez działania inwestycyjne, w szczególności przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie zużycia surowców wtórnych, ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery, poprawę efektywności energetycznej oraz obejmujące nowe źródła ciepła i energii, w tym zasoby geotermalne, np.:

 • budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadząca do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych poprzez technologie bezodpadowe oraz niskoodpadowe, technologie ograniczające jednostkowe zużycie wody i systemy zamkniętych obiegów wody;
 • modernizacja urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych;
 • modernizacja lub wymiana elektrofiltrów, układów i instalacji odpylania;
 • energooszczędne systemy napędowe;
 • instalacje łagodnego rozruchu, falowniki do pomp i wentylatorów;
 • energooszczędne sprężarki i systemy ich sterowania;
 • wewnętrzne sieci przesyłowe energii, w tym ograniczenie przepływów mocy biernej;
 • energooszczędne systemy oświetleniowe;
 • prostowniki napędów sieciowych;
 • niskostratne transformatory w lokalnych systemach elektroenergetycznych i wewnętrznych sieciach dystrybucyjnych;
 • odnawialne źródła energii, w tym turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, małe elektrownie wodne, systemy geotermalne, pompy ciepła, kogeneracja;
 • termomodernizacja budynków przemysłowych i biurowych;
 • rekuperacja i odzyskiwanie ciepła z procesów i urządzeń;
 • modernizacja wewnętrznych sieci grzewczych;
 • modernizacja procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej;
 • wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością;
 • nowe źródła ciepła i energii elektrycznej - budowa lub przebudowa jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej, w których do produkcji energii wykorzystuje się energię ze źródeł odnawialnych, ciepło odpadowe lub ciepło pochodzące z kogeneracji;
 • modernizacja/ rozbudowa sieci ciepłowniczych;
 • przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dustrybucji;
 • budowa nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej ciepłowni/ elektrociepłowni/ elektrowni geotermanej;
Więcej informacji: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/energia-plus/nabor-ii-wnioskow-2020-2021/

Kontakt:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa
energia.plus@nfosigw.gov.pl


Ekspansja


Instytucja udzielająca wsparcia: Wielkopolski Fundusz Rozwoju

Terminy naborów: nabór ciągły

Parametry pożyczki:

 • finansowanie: do 90% kosztów kwalifikowanych;
 • oprocentowanie: od 1,29%;
 • okres spłaty: do 15 lat;
 • kwota: od 500 tys zł do 10 mln zł;

Kto może ubiegać się o dofinansowanie: MSP z terenu woj. wielkopolskiego identyfikujący lub zamierzający identyfikować swój rynek zbytu jako międzynarodowy

Na co można otrzymać dofinansowanie:

pożyczka inwestycyjno-obrotowa na uzyskanie lub wzmocnienie potencjału ekspansyjnego dla potencjalnych lub obecnych eksporterów, w szczególności na przedsięwzięcia obejmujące:

 • budowę lub modernizację infrastruktury produkcyjnej/ usługowej/ handlowej;
 • zakup lub dzierżawę nieruchomości;
 • zakup lub modernizację linii produkcyjnej;
 • zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia;
 • stworzenie i wdrożenie nowych technologii dla produktów i usług;
 • zakup środków transportu;
 • zakup surowców, materiałów i towarów;
 • bieżące koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa;
 • informatyzacja;
 • promocja w kraju i za granicą;
 • zakup licencji, patentów, know-how;
 • research potencjalnych rynków zbytu;

Więcej informacji: https://www.wfr.org.pl/oferta/pozyczka-ekspansja/

Kontakt:

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.
ul. Szyperska 14,
61-754 Poznań
kontakt@wfr.org.pl
tel. 61 671 71 71
pośrednicy: https://www.wfr.org.pl/posrednicy-finansowi/


Zamówienia publiczne


Instytucja udzielająca wsparcia: Wielkopolski Fundusz Rozwoju

Terminy naborów: nabór ciągły

Parametry pożyczki:

 • finansowanie: do 100% kosztów kwalifikowanych;
 • oprocentowanie: od 1,29%;
 • okres spłaty: do 20 lat;
 • kwota: od 500 tys zł do 20 mln zł; 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie: MSP, którzy zamierzają ubiegać się o realizację zamówienia publicznego lub realizują takie zamówienie na obszarze woj. wielkopolskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Uzyskanie przez MŚP potencjału finansowego, umożliwiającego realizację zamówienia publicznego na obszarze woj. wielkopolskiego, w szczególności na:

 • Spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej Wykonawcy;
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zamówienia publicznego;
 • Projekty budowlane;
 • Projekty usługowe;
 • Koszty bieżące m.in. materiały budowlane, wynagrodzenia, usługi nadzoru, usługi podwykonawstwa;
 • Środki trwałe m.in. sprzęt i narzędzia;

Więcej informacji: https://www.wfr.org.pl/oferta/pozyczka-regionalna/

Kontakt:

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.
ul. Szyperska 14,
61-754 Poznań
kontakt@wfr.org.pl
tel. 61 671 71 71
pośrednicy: https://www.wfr.org.pl/posrednicy-finansowi/
Pożyczka Płynnościowa


Program: Pożyczka Płynnościowa w ramach POIR 2014-2020

Instytucja udzielająca  wsparcia: Bank Gospodarstwa Krajowego

Terminy naborów: nabór ciągły do 31.01.2021 r.

Maksymalna wartość pożyczki: dwukrotność rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę wraz z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu pracującego na terenie przedsiębiorstwa za ostatni rok albo 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy;

Parametry pożyczki:

 • oprocentowanie: 0%;
 • okres spłaty: do 6 lat;
 • karencja: do 6 m-cy; 
 • brak prowizji i opłat;

Kto może ubiegać się o dofinansowanie: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność na terenie woj. wielkopolskiego;

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Zapewnienie płynności finansowej firmy w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19. Udzielenie pożyczki powinno umożliwić sfinansowanie jego bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w szczególności:

 • wynagrodzeń pracowników;
 • zobowiązań publiczno-prawnych;
 • zobowiązań handlowych;
 • pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury;
 • zatowarowania, półproduktów;
 • wydatków niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania;

Uwaga:

Raz do roku na 2 miesiące, w pierwszym i drugim roku spłaty pożyczkobiorca może skorzystać z wakacji kredytowych w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych, przy czym okres wakacji wydłuża okres spłaty pożyczki.

Więcej informacji: https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/finansowanie-dzialalnosci-biezacej/kredyty-obrotowe/pozyczka-plynnosciowa-dla-msp-z-poir/

Kontakt:

Bank Gospodarstwa Krajowego wybrał pośredników finansowych, którzy udzielają wsparcia przedsiębiorcom w woj. wielkopolskim - jest to Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości oraz Fundusz Regionu Wałbrzyskiego.

;