Pożyczki

Wsparcie w starcie II

Program: „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II" z Funduszu Pracy Min. Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy


Instytucja udzielająca wsparcia: Bank Gospodarstwa Krajowego


Maksymalna wartość projektu: 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, publikowanego przez GUS w „Monitorze Polski” – od 01.06.2018r. jest to kwota 92 456,80 zł.


Parametry pożyczki:
•    okres: do 7 lat,
•    12 m-cy karencji na spłatę kapitału,
•    oprocentowanie: ¼ stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP – ok 0,4375% w skali roku.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
•    osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna,
•    absolwent szkoły średniej i uczelni wyższych w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
•    student ostatniego roku studiów;
jeżeli:
•    nie jest zatrudniony oraz nie wykonuje innej pracy zarobkowej,
•    nie prowadził działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o pożyczkę,
•    nie był karany w okresie ostatnich 2 lat przed dniem złożenia wniosku o pożyczkę za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu;


Na co można otrzymać dofinansowanie:
Przedsięwzięcia mające na celu podjęcie działalności gospodarczej, z wyłączeniem opłat na ZUS, US i wynagrodzenia oraz kosztów bieżących;


Uwaga:
Pożyczkobiorca zobowiązuje się do nie zawieszania działalności przez 12 m-cy oraz do utrzymania działalności przez okres minimum 36 miesięcy.

Wymagane zabezpieczenia:
Weksel własny in blanco oraz dodatkowo poręczenie dwóch osób fizycznych. W zależności od oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego możliwe jest inne zabezpieczenie, m.in.:
•    hipoteka
•    zabezpieczenie rzeczowe
•    gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa
•    poręczenie jednej osoby fizycznej lub prawnej
•    ubezpieczenie na życie

Więcej informacji:
http://wsparciewstarcie.bgk.pl/program/


Bank Gospodarstwa Krajowego wybrał Pośrednika finansowego, który udziela wsparcia przedsiębiorcom w Woj. Wielkopolskim – jest to ECDF S.A oraz Polska Fundacja Przedsiębiorczości.Moja firma z pożyczką

Program: „Moja firma z pożyczką”, WRPO Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”


Instytucja udzielająca wsparcia: Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości


Maksymalna wartość projektu: 50 tys zł


Parametry pożyczki:
•    okres: do 5 lat,
•    12 m-cy karencji na spłatę kapitału,
•    oprocentowanie: 0,5%

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
Osoba zatrudniona, bezrobotna lub nieaktywna zawodowo (w wieku 18-64 lata), która:
•    nie posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
•    w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie korzystała z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz PO KL na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
•    jest mieszkańcem województwa wielkopolskiego,
•    zamierza rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego;

Na co można otrzymać dofinansowanie:
Dowolny cel gospodarczy związany z założeniem działalności gospodarczej, w szczególności:
•    nabycie środków trwałych,
•    budowa, przebudowa, adaptacja lub modernizacja środków trwałych,
•    zakup wyposażenia,
•    zakupy materiałów i surowców,
•    zakup wartości niematerialnych i prawnych,
•    pokrycie kosztów innych wydatków bezpośrednio związanych z prawidłową instalacją i uruchomieniem sprzętu,
•    pokrycie kosztów bieżącej działalności;


Uwaga:
Pożyczkobiorca zobowiązuje się do utrzymania działalności przez okres minimum 12 miesięcy.

Wymagane zabezpieczenia:
Weksel własny in blanco oraz dodatkowo m.in.:
•    hipoteka,
•    poręczenie,
•    przewłaszczenie rzeczy ruchomych,
•    zastaw rejestrowy;

Więcej informacji:
http://ocwp.org.pl/pozyczki-unijne/pozyczki-na-start/


;