Pożyczki

Wsparcie w starcie II


Program: "Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II" z Funduszu Pracy Min. Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Instytucja udzielająca wsparcia:
Bank Gospodarstwa Krajowego

Maksymalna wartość projektu:
20-krotność przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, publikowanego przez GUS w „Monitorze Polski” – aktualnie jest to kwota 103 378,60 zł.

Parametry pożyczki:
•    okres spłaty: do 7 lat,
•    12 m-cy karencji na spłatę kapitału,
•    oprocentowanie: 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (lub 0,1 dla pożyczek na utworzenie żłobka, klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub usługi rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych),
•    brak prowizji i opłat;
                                                                                                                              
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
•    osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna,
•    absolwent szkoły średniej lub uczelni wyższej w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
•    student ostatniego roku studiów,
•    poszukujący pracy opiekun osoby niepełnosprawnej,
jeżeli:
•    nie jest zatrudniony oraz nie wykonuje innej pracy zarobkowej,
•    nie prowadził działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o pożyczkę;

Na co można otrzymać dofinansowanie:
Przedsięwzięcia mające na celu podjęcie działalności gospodarczej, z wyłączeniem opłat na ZUS, US i wynagrodzenia oraz kosztów bieżących. Pożyczka w szczególności obejmuje wsparcie finansowe, szkoleniowe i doradcze dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.
W ramach pożyczki można sfinansować:
•    zakup środków trwałych, urządzeń, środków transportu niezbędnych do prowadzenia działalności,
•    zakup materiałów, towarów i usług niezbędnych do rozpoczęcia działalności,
•    szkolenia i kursy,
•    koszty stałe związane z prowadzeniem działalności do 6 miesięcy od jej podjęcia (np. czynsz wynajmu lokalu);

Uwaga:
Pożyczkobiorca zobowiązuje się do nie zawieszania działalności przez 12 m-cy oraz do utrzymania działalności przez okres minimum 36 miesięcy.

Wymagane zabezpieczenia:
Weksel własny pożyczkobiorcy oraz dodatkowo poręczenie dwóch osób fizycznych. W zależności od oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego możliwe jest też inne zabezpieczenie.

Więcej informacji:
http://wsparciewstarcie.bgk.pl/
Bank Gospodarstwa Krajowego wybrał Pośrednika finansowego, który udziela wsparcia przedsiębiorcom w Woj. Wielkopolskim – jest to Polska Fundacja Przedsiębiorczości.


;