Wpis do ewidencji

Co przygotować do złożenia wniosku?

 • wniosek o wpis do CEIDG (druk CEIDG-1)
 • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport) -jeśli składasz wniosek w urzędzie
 • notarialne poświadczenie własnoręczności podpisu (jeśli wysyłasz wniosek o wpis listem poleconym)

WSZELKIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z WPISEM DO CEIDG SĄ BEZPŁATNE !!!

Jako przedsiębiorca masz kilka możliwości złożenia wniosku CEIDG-1 do urzędu:

UWAGA!! Od stycznia 2017 roku działalność gospodarczą można zarejestrować przez telefon. Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088. W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant wyjaśni zasady rejestracji działalności gospodarczej, przyjmie niezbędne do wypełnienia wniosku dane i wprowadzi je do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Po zakończonej rozmowie, otrzymają Państwo sms z numerem wniosku, z którym należy udać się do dowolnego urzędu gminy. W urzędzie otrzymają Państwo gotowy do podpisania wniosek. Całą rejestrację można oczywiście wykonać również w pełni elektronicznie, wykorzystując do tego profil zaufany lub podpis elektroniczny.

 • Drogą elektroniczną (jeśli posiadasz profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny) po zarejestrowaniu się na stronie CEIDG, Twoje dane zostaną automatycznie zaciągnięte do wniosku. Po jego uzupełnieniu i podpisaniu za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego, dostaniesz potwierdzenie na swój adres e-mail o złożeniu wniosku.
 • Wniosek możesz wypełnić również bez konieczności rejestrowania się na stronę CEIDG. Wydrukuj wypełniony formularz lub też nie drukuj, ale pobierz ze strony specjalnie wygenerowany kod - i udaj się do urzędu. Co ważne, odkąd Centralna Ewidencja zastąpiła ewidencje gminne każdy zainteresowany może wybrać dowolny urząd miasta albo gminy - bez obowiązku udawania się do urzędu w swoim miejscu zamieszkania. Na miejscu przekaz wydrukowany formularz lub wygenerowany kod urzędnikowi, na tej podstawie Twój wniosek zostanie odnaleziony i złożony do podpisu.
  Dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisze wniosek w urzędzie gminy/miasta.
 • Ostatnia metoda złożenia wniosku CEIDG-1 jest wydrukowane czystego formularza lub pobranie go w urzędzie, wypełnienie go na miejscu i złożenie w dowolnie wybranym urzędzie miasta lub gminy.
Wniosek o wpis do CEIDG składany osobiście opatrzony powinien być własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej.

Należy pamiętać, że bez względu na formę w jakiej składasz wniosek, informację zostaną automatycznie przekazane do:
- ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)
- Urzędu Skarbowego
- Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)
Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku.
Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.
Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP)

Jak dokonać zmiany wpisu do CEIDG ?

Wniosek o zmianę wpisu należy złożyć w terminie 7 dni od daty powstania zmiany.

Gdzie i jak dokonać zmiany wpisu?

 • Wypełnij wniosek CEIDG (druk CEIDG-1). W celu zgłoszenia zmiany we wpisie CEIDG  należy w rubryce 01 (Rodzaj wniosku) wybrać pozycję 2. Wskazanie rubryki lub pola, których zmiana dotyczy następuje poprzez wstawienie znaku „x” w kwadracie po lewej stronie nazwy rubryki/pola
 • Druk wypełnij ręcznie lub na maszynie, drukowanymi literami bez skreśleń i poprawek

Jako przedsiębiorca masz kilka sposobów na złożenie wniosku o zmianę wpisu:

 • osobiście w dowolnym Urzędzie Miasta/Gminy
 • listownie – musisz notarialnie poświadczyć podpis, a dokument poświadczający dołączyć do wniosku
 • elektronicznie – używając bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP
 • przez pełnomocnika – pamiętaj, że opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł. Zwolnione z opłat jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzicom, dziadkom) lub zstępnemu (dzieciom, wnukom)
;